QueryObject với Ruby on Rails
RubyOnRails
42
White

checkraiser viết ngày 18/04/2017

Giả sử bạn có một mô hình User has_many Courses through Subscribes

Bạn muốn tìm kiếm User dựa vào các query params user_name, course_title, has_subscribed, has_not_subscribed

Phiên bản 1: Xử lý tất cả ở controller User#index

user = params[:user_name].strip
  course = params[:course_name].strip
  subscribed = params[:subscribed]
  unsubscribed = params[:unsubscribed]
  if user.present? || course.present?
   # including all user name, course name
   # passing user name, course name and subscribed checkbox
   if user.present? && course.present? && subscribed.present? && !unsubscribed.present?
    @users = User.joins([:courses,:subscribes]).where("users.name LIKE ? AND courses.title LIKE ? AND subscribes.start_at is not null", "%#{user}%", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing user name, course name and unsubscirbed check box
   elsif user.present? && course.present? && unsubscribed.present? && !subscribed.present?
    @users = User.joins([:courses,:subscribes]).where("users.name LIKE ? AND courses.title LIKE ? AND (subscribes.start_at is null OR subscribes.end_at is not null)", "%#{user}%", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing user name, course name without any checkbox
   elsif user.present? && course.present?
    @users = User.joins(:courses).where("users.name LIKE ? AND courses.title LIKE ?", "%#{user}%", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # only user name
   # passing user name, subscribed checkbox
   elsif !course.present? && !unsubscribed.present? && subscribed.present?
    @users = User.joins(:subscribes).where("users.name LIKE ? AND subscribes.start_at is not null", "%#{user}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing user name, unsubscribed checkbox
   elsif !course.present? && !subscribed.present? && unsubscribed.present?
    @users = User.joins(:subscribes).where("users.name LIKE ? AND (subscribes.start_at is null OR subscribes.end_at is not null)", "%#{user}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing only user name(without checkbox)
   elsif !course.present?
    @users = User.where("name LIKE ?", "%#{user}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # only course name
   # passing course name, subscribed checkbox
   elsif !user.present? && !unsubscribed.present? && subscribed.present?
    @users = User.joins([:courses, :subscribes]).where("courses.title LIKE ? AND subscribes.start_at is not null", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing course name, unsubscribed checkbox
   elsif !user.present? && !subscribed.present? && unsubscribed.present?
    @users = User.joins([:courses, :subscribes]).where("courses.title LIKE ? AND (subscribes.start_at is null OR subscribes.end_at is not null)", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   # passing only course name(without checkbox)
   else
    @users = User.joins(:courses).where("courses.title LIKE ?", "%#{course}%").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   end
  else
   if subscribed.present? && !unsubscribed.present?
    @users = User.joins(:subscribes).where("subscribes.start_at is not null").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   elsif unsubscribed.present? && !subscribed.present?
    @users = User.joins(:subscribes).where("subscribes.start_at is null OR subscribes.end_at is not null").order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   else
    @users = User.order("updated_at ASC").page(params[:page]).per(30)
   end

Phiên bản 2: Xây dựng một UserSearchQuery object

def index
  user = Services::UserSearchQuery.new
  @users = user.check_params(params[:user_name], params[:course_title], params[:has_subscribed], params[:has_not_subscribed]).page(params[:page]).per(30)
 end
class Services::UserSearchQuery
 def initialize(relation = User.all)
  @relation = relation.extending(Scopes)
 end
 def search
  @relation
 end
 def check_params(user_name, course_title, has_subscribed, has_not_subscribed)
  # only subscibed checked
  if has_subscribed.present? && !has_not_subscribed.present?
   # both user name and course title are passed
   if user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.has_subscribed.user_name(user_name).course_title(course_title)
   # only user name is passed
   elsif user_name.present? && !course_title.present?
    @user = search.has_subscribed.user_name(user_name)
   # only course title is passed
   elsif !user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.has_subscribed.course_title(course_title)
   # neither user name nor course title 
   else
    @user = search.has_subscribed
   end
  # only unsubsribed checked
  elsif !has_subscribed.present? && has_not_subscribed.present?
   # both user name and course title are passed
   if user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.has_not_subscribed.user_name(user_name).course_title(course_title)
   # only user name is passed
   elsif user_name.present? && !course_title.present?
    @user = search.has_not_subscribed.user_name(user_name)
   # only course title is passed
   elsif !user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.has_not_subscribed.course_title(course_title)
   # neither user name nor course title 
   else
    @user = search.has_not_subscribed
   end
  else
   # both user name and course title are passed
   if user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.user_name(user_name).course_title(course_title)
   # only user name is passed
   elsif user_name.present? && !course_title.present?
    @user = search.user_name(user_name)
   # only course title is passed
   elsif !user_name.present? && course_title.present?
    @user = search.course_title(course_title)
   # neither user name nor course title
   else
    @user = search
   end
  end
  #@user.ranking
 end
 module Scopes
  def user_name(name)
   where("name LIKE ? ", name)
  end
  def course_title(title)
   joins(:courses).where("courses.title LIKE ?", title)
  end
  def has_subscribed
   joins(:subscribes).where.not("subscribes.start_at LIKE ?", nil)
  end
  def has_not_subscribed
   joins(:courses).where("courses.title LIKE ?", nil)
  end
  def ranking
   order("updated_at ASC")
  end
 end
end

Điểm cải thiện:

 • Code ở controller đã được rút gọn, dễ hiểu.
 • Tách phần scope ra module riêng để nhúng vào QueryObject

Cần cải thiện:

 • Code ở check_params vẫn quá phức tạp.

Phiên bản 3: overload setter

class Services::UserSearchQuery
 def initialize(relation = User.all)
  @user = relation.extending(Scopes)
 end

 def search
  @user
 end

 def subscribe
  @user = search.has_subscribed
 end

 def user_name=(value)
  @user = @user.user_name(value)
 end

 def course_title=(value)
  @user = @user.course_title(value)
 end

 def unsubscribe
  @user = search.has_not_subscribed
 end

 module Scopes
 end

end

module Scopes
  def user_name(name)
   where("name LIKE ? ", name)
  end

  def course_title(title)
   joins(:courses).where("courses.title LIKE ?", title)
  end

  def has_subscribed
   joins(:subscribes).where.not("subscribes.start_at LIKE ?", nil)
  end

  def has_not_subscribed
   joins(:courses).where("courses.title LIKE ?", nil)
  end

  def ranking
   order("updated_at ASC")
  end
 end

Lúc này code ở controller sử dụng overload setters:

def index
  user = Services::UserSearchQuery.new
  user.user_name = params[:user_name] if params[:user_name].present? 
  user.course_title = params[:course_title] if params[:course_title].present? 
  user.subscibe if subscibed?(params)
  user.unsubscribe unless subscibed?(params)
  @users = user.search.page(params[:page]).per(30)
 end
protected

def subscribed?(params)
   params[:has_subscribed].present? && !params[:has_subscribed]has_not_subscribed.present?
end
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

checkraiser

17 bài viết.
23 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 1
Tôi dự sẽ viết 1 loạt series về việc thiết kế 1 ứng dụng Rails như thế nào để nó có thể giúp bạn ăn ngon ngủ yên trong hằng năm trời: Khi mà việc t...
checkraiser viết hơn 5 năm trước
6 1
White
6 10
Cũng ngót nghét đi làm hơn 6 năm rồi, mình chỉ thấy một điều khá "ngược đời": Các ông chủ , những người trả tiền cho bạn lại có tư duy lập trình ké...
checkraiser viết hơn 3 năm trước
6 10
White
5 0
Bài viết này, là 1 quan điểm cá nhân trong việc viết Code các layer trong Rails của mình. Controller Trước khi code, bạn hãy đặt câu hỏi: Mục đí...
checkraiser viết gần 5 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết gần 6 năm trước
9 1
White
7 4
Nếu ai đã làm Rails thì không còn lạ lẫm gì với chức năng Migration của Rails. Nếu ai chưa biết thì tôi xin giới thiệu sơ qua chức năng này. Rails ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
7 4
White
0 0
Performance regression in ActiveRecord model instance creation in Rails 4.1.x When you guys met the performance issue in Rails 4.1.x. And after be...
Luu Nguyen viết hơn 4 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
23 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!