Quan hệ nhiều nhiều trong Ecto
elixir
40
White

kiennt viết ngày 27/12/2016

Bài viết này là bản dịch chương 8 cuốn What 's new in Ecto 2.0

Đây là một cuốn sách rất hay nói về các cách sử dụng Ecto cũng như tư tưởng đằng sau việc thiết kế API của Ecto - thư viện chuẩn để làm việc với database của Elixir

Chúng tôi đang dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều chương bằng tiếng Việt khác, hãy truy cập https://ecto.elixirvn.com/.

Nếu bạn muốn đóng góp cho bản dịch tốt hơn, đừng ngần ngại hãy tạo Pull Request gửi tới chúng tôi.

Quan hệ nhiều nhiều và casting

Bên cạnh các mối quan hệ belongs_to, has_one, has_many:through, Ecto 2.0 hỗ trợ cả mối quan hệ many_to_many. Quan hệ many_to_many, như tên gọi của nó, cho phép X có thể có nhiều association với Y và ngược lại. Mặc dù many_to_many có thể được viết thông qua has_many :through, tuy nhiên many_to_many có thể làm đơn giản hoá một số luồng làm việc.

Trong chương này, chúng ta sẽ nói về mối quan hệ đa hình, và cách mà many_to_many có thể giúp loại bớt các đoạn code rườm rà khi so sánh với cách tiếp cận sử dụng has_many :through.

Todo list

Trên web đã có rất nhiều chia sẻ về cách xây dựng ứng dụng "Todo list", nhưng điều này không ngăn được chúng ta tạo ra phiên bản riêng cho mình!

Trong trường hợp của mình, có một khía cạnh của ứng dụng "Todo list" mà chúng ta hứng thú, đó là một quan hệ một "todo list" có thể có nhiều "todo items". Chúng ta đã khám phá trường hợp này rất chi tiết trong bài viết trên blog của Plataformatice về nested assiciatoins và embed. Hãy
cùng điểm lại những điểm chính.

Để mô hình hoá ứng dụng "Todo list", chúng ta sẽ cần 2 schema: TodoListTodoItem:

defmodule MyApp.TodoList do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_lists" do
  field :title
  has_many :todo_items, MyApp.todo_items
  timestamps()
 end
end

defmodule MyApp.TodoItem do
 use Ecto.schema

 schema "todo_items" do
  field :description
  timestamps()
 end
end

Một trong những cách để có insert thêm một "todo list" với nhiều items vào trong Database là kết dính UI của chúng ta với schema. Cách tiếp cận này đã được giới thiệu trong bài blog ở trên với Phoenix. Cụ thể như sau:

<%= form_for @todo_list_changeset, todo_list_path(@conn, :create), fn f -> %>
 <%= text_input f, :title %>
 <%= inputs_for f, :todo_items, fn i -> %>
  ...
 <% end %>
<% end %>

Khi một form được submit trong Phoenix, nó sẽ truyền lên những tham số với định dạng như sau:

%{
 "todo_list" => %{
  "title" => "shipping list",
  "todo_items" => %{
   0 => %{"description" => "bread"},
   1 => %{"description" => "egges"},
  }
 }
}

Chúng ta có thể nhận vào những tham số kể trên, và truyền nó cho một Ecto changeset, sau đó Ecto tự động xác định được những việc cần phải làm:

# In MyApp.TodoList
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title])
 |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_items, required: true)
end

# And then in MyApp.TodoItem
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:description])
end

Bằng cách gọi Ecto.Changeset.cast_assoc/3, Ecto sẽ tìm kiếm khoá "todo_items" trong các tham số truyền vào để ép kiểu, và so sánh những tham số này với các items đã được lưu lại trong cấu trúc của todo list. Ecto cũng tự động sinh ra các chỉ thị để insert, update hoặc delete các todo items như sau:

 • Nếu một todo item được truyền như một tham số có ID, và nó bằng với một todo item đã được gắn với todo list, chúng ta sẽ coi đó là hành động update todo item.
 • Nếu một todo item được truyền vào không có ID (hoặc không bằng với bất cứ ID nào), chúng ta sẽ coi đó là hành động thêm mới một todo item.
 • Nếu một todo item đang được gắn với todo list, nhưng ID của nó không được truyền vào như một tham số, chúng ta coi todo item đó đã được thay thế, và chúng ta sẽ hành động dựa vào callback :on_replace. Mặc định :on_replace sẽ được gọi, vì thế bạn có thể chọn một cách hành xử giữa việc thay thế, xoá, bỏ quả hoăc là nillifying association.

Lợi điểm của việc sử dụng cast_assoc/3 đó là nếu như chúng ta truyền vào dữ liệu chính xác như những định dạng mà Ecto mong muốn, nó có thể làm tất cả những việc khó để giữ cho các bản ghi được liên kết với nhau. Tuy nhiên, như chúng ta học được ở 3 chương đầu của cuốn sách này, cách tiếp cận này không phải là cách làm mong muốn trong mọi trường hợp, và trong rất nhiều tình huống, chúng ta muốn thiết kế các associations khác biệt hơn, hoặc là phân tách giữa UI với việc biểu diễn Database của chúng ta.

Đa hình hoá todo items

Giả sử bạn muốn đa hình hoá các "todo item". Ví dụ, bạn muốn có thể thêm các "todo item" vào không chỉ các "todo list" mà còn vào rất nhiều phần khác của ứng dụng, ví dụ như các projects, hoặc các ngày, ...

Đầu tiên, cần nhớ rằng Ecto không cung cấp cùng một loại association đa hình giống như các framework khác như Rails hoặc Laravel. Trong những framework này, một association đa hình sử dụng hai cột, parent_idparent_type. Ví dụ, một "todo item" có thể có parent_id bằng 1 với parent_type là "TodoList", trong khi đó một "todo item" khác có thể có parent_id bằng 1 nhưng parent_type bằng "Project".

Vấn đề với thiết kế ở trên đó là nó phá vỡ sự tham chiếu trong Database. Database sẽ không còn có khả năng đảm bảo item trong các association tồn tại hoặc sẽ tồn tại trong tương lai. Điều này dẫn tới sự thiếu đồng bộ trong Database, và kết quả là rất nhiều giải pháp tạm thời chỉ đề giải quyết nó.

Thiết kế ở trên cũng đặc biệt không hiệu quả. Trong quá khứ, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều khách hàng lớn để loại trừ những kiểu đa hình tham chiếu như vậy bởi vì những câu query đa hình thường xuyên khiến cho Database ngừng hoạt động, kể cả khi đã thêm vào các indexes và tối ưu Database.

May mắn thay, tài liệu cho macro belongs_to bao gồm cả những ví dụ về cách thiết kế một hệ thống đúng đắn cho những associations kiều này. Một trong những cách tiếp cận đó bao gồm việc sử dụng nhiều bảng nối khác. Bên cạnh các table "todo_list", "project"" và "todo_items", chúng ta có thể tạo thêm các bảng "todo_list_items" và "project_items" để kết nối "todo item" với "todo list" và "todo item" với "project" tương ứng. Chúng ta có thể tạo ra các migration script như sau:

create table("todo_lists") do
 add :title
 timestamps()
end

create table("projects") do
 add :name
 timestamps()
end

create table("todo_items") do
 add :description
 timestamps()
end

create table("todo_list_items") do
 add :todo_item_id, references(:todo_items)
 add :todo_list_id, references(:todo_lists)
 timestamps()
end

create table("project_items") do
 add :todo_item_id, references(:todo_items)
 add :project_id, references(:project)
 timestamps()
end

Đầu tiên, hãy cùng xem cách cài đặt chức năng này sử dụng một quan hệ has_many :through và sau đó sử dụng many_to_many để loại bỏ rất nhiều đoạn code thừa mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng với cách làm thứ nhất.

Đa hình với has_many :through

Do chúng ta muốn "todo items" có thể đa hình hoá, chúng ta không thể kết nối một "todo list" với một "todo item" trực tiếp. Thay vì vậy, chúng ta sẽ cần tạo ra một schema trung gian để gắn kết MyApp.TodoListMyApp.TodoItem với nhau:

defmodule MyApp.TodoList do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_lists" do
  field :title
  has_many :todo_list_items, MyApp.TodoListItem
  has_many :todo_items, through: [:todo_list_items, :todo_item]
  timestamps()
 end
end

defmodule MyApp.TodoListItem do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_list_items" do
  belongs_to :todo_list, MyApp.TodoList
  belongs_to :todo_item, MyApp.TodoItem
  timestamps()
 end 
end

defmodule MyApp.TodoItem do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_items" do
  field :description
  timestamps()
 end
end

Mặc dù chúng ta sử dụng MyApp.TodoListItem như một schema trung gian, has_many :through vẫn cho phép chúng ta truy cập tất cả các todo items với một todo list bất kỳ:

todo_lists |> Repo.preload(:todo_items)

Vấn đề là :through association là read-only bởi vì Ecto không có đủ thông tin đề tự động điền vào schema trung gian. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta vẫn muốn sử dụng cast_assoc để insert một todo list với nhiều todo items trực tiếp từ UI, chúng ta sẽ phải đầu tiên cast_assoc(:todo_list_items) từ TodoList, sau đó gọi cast_assoc(:todo_item) từ một TodoListItem schema:

# In MyApp.TodoList
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title])
 |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_list_items, required: true)
end

# And hen in MyApp.TodoListItem
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_item, required: true)
end

# And then in MyApp.TodoItem
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:description])
end

Mọi thứ còn có thể phức tạp hơn, nhớ rằng cast_assoc mong muốn một định dạng dữ liệu cụ thể tương ứng với các associations của bạn. Trong trường hợp này, bởi vì các schema trung gian, data gửi lên từ form trong Phoenix cũng phải thay đổi từ "todo_items" thành "todo_list_items" như sau:

%{
 "todo_list" => %{
  "title" => "shipping list",
  "todo_list_items" => %{
   0 => %{"todo_item" => %{"description" => "bread"}},
   1 => %{"todo_item" => %{"description" => "egges"}},
  }
 }
}

Mọi thứ còn có thể tệ hơn, khi bạn cũng sẽ phải lặp lại logic này với mọi schema trung gian, với việc phải định nghĩa MyApp.TodoListItem cho todo list, MyApp.ProjectItem cho project, ...

May mắn thay, many_to_many sẽ giúp chúng ta loại bỏ những sự dư thừa này.

Đa hình với many_to_many

Ý tưởng đằng sau many_to_many là cho phép chúng ta có thể liên kết 2 schema thông qua một schema trung gian, trong khi sẽ tự động lo hết tất cả những chi tiết của schema trung gian. Hãy cùng nhau viết lại schema ở trên với many_to_many

defmodule MyApp.TodoList do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_lists" do
  field :title
  many_to_many :todo_items, join_through: MyApp.TodoListItem
  timestamps()
 end
end

defmodule MyApp.TodoListItem do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_list_items" do
  belongs_to :todo_list, MyApp.TodoList
  belongs_to :todo_item, MyApp.TodoItem
  timestamps()
 end 
end

defmodule MyApp.TodoItem do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_items" do
  field :description
  timestamps()
 end
end

Chú ý rằng, MyApp.TodoList không cần phải định nghĩa has_many trỏ tới MyApp.TodoListItem schema nữa, thay vào đó, chúng ta chỉ cần liên kết tới :todo_items bằng many_to_many.

Khác với has_many :through, many_to_many là có writable. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể gửi dữ liệu từ form chính xác như những gì chúng ta đã làm ở đầu chương:

%{
 "todo_list" => %{
  "title" => "shipping list",
  "todo_items" => %{
   0 => %{"description" => "bread"},
   1 => %{"description" => "egges"},
  }
 }
}

Và chúng ta cũng không cần phải định nghĩa các hàm changeset trong schema trung gian nữa:

# In MyApp.TodoList
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title])
 |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_items, required: true)
end

# And then in MyApp.TodoItem
def changeset(struct, params \\ %{}) do
 struct
 |> Ecto.Changeset.cast(params, [:description])
end

Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng chính xác cùng đoạn code mà chúng ta có trong trường hợp mà "todo list" has_many "todo items". Vậy là thậm chí khi các điều kiện bên ngoài yêu cầu chúng ta phải sử dụng thêm một bảng nối, many_to_many vẫn có thể tự động quản lý chúng. Tất cả những gì bạn biết về association đều hoạt động với many_to_many association, bao gồm cả những cải tiến mà cũng ta đã thảo luận ở các chương trước.

Cuối cùng, mặc dù chúng ta đã xác định một schema trung gian bằng lựa chọn :join_through trong many_to_many, many_to_many vẫn có thể làm việc mà không cần schema trung gian thay vào đó là một tên của table:

defmodule MyApp.TodoList do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_lists" do
  field :title
  many_to_many :todo_items, join_through: "todo_list_items"
  timestamps()
 end
end

Trong trường hợp này, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn schema MyApp.TodoListItem khỏi ứng dụng của bạn, và đoạn code trên vẫn hoạt động. Điêm khác biệt duy nhất đó là khi sử dụng table, tất cả những giá trị được sinh ra tự động bởi Ecto, ví dụ như timestamps sẽ không được tạo ra nữa (vì chúng ta đâu có dùng schema). Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể đơn giản là loại bỏ những trường này ra khỏi migration của bạn, hoặc là khởi tạo cho chúng những giá trị mặc định ở mức Database

Tổng kết

Trong chương này, chúng ta đã sử dụng many_to_many để cải thiện đáng kể thiết kế với các liên kết đa hình mà trước đây dựa vào has_many :through. Mục tiêu của chúng ta là cho phếp các "todo items" có thể liên kết với nhiều loại thực thể khác nhau trong code base, giống như "todo list" và "project". Chúng ta thực hiện nó bằng cách tạo ra các bảng trung gian, và sử dụng many_to_many để tự động quản lý nhưng bảng nối này.

Cuối cùng, schema của chúng ta sẽ như sau:

defmodule MyApp.TodoList do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_lists" do
  field :title
  many_to_many :todo_items, join_through: "todo_list_items"
  timestamps()
 end

 def changeset(struct, params \\ %{}) do
  struct
  |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title])
  |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_items, required: True)
 end
end

defmodule MyApp.Project do
 use Ecto.Schema

 schema "projects" do
  field :name
  many_to_many :todo_items, join_through: "project_items"
 end

 def changeset(struct, params \\ %{}) do
  struct
  |> Ecto.Changeset.cast(params, [:name])
  |> Ecto.Changeset.cast_assoc(:todo_items, required: True)
 end 
end

defmodule MyApp.TodoItem do
 use Ecto.Schema

 schema "todo_items" do
  field :description
  timestamps()
 end

 def changeset(struct, params \\ %{}) do
  struct
  |> Ecto.Changeset(params, [:description])
 end
end

Và Database migration sẽ như sau:

create table("todo_lists") do
 add :title
 timestamps()
end

create table("projects") do
 add :name
 timestamps()
end

create table("todo_items") do
 add :description
 timestamps()
end

# Primary key and timestamps are not required if using many_to_many without schema
create table("todo_list_items", primary_key: false) do
 add :todo_item_id, references(:todo_items)
 add :todo_list_id, references(:todo_lists)
 # timestamps()
end

# Primary key and timestamps are not required if using many_to_many without schema
create table("project_items", primary_key: false) do
 add :todo_item_id, references(:todo_items)
 add :project_id, references(:project)
 # timestamps()
end

Nhìn chung, code của chúng ta được tổ chức giống như cách has_many đã làm, mặc dù ở mức Database, các mối quan hệ được biểu diễn bằng cách bảng nối.

Trong chương này, chúng ta đã thay đổi code để phù hợp với các định dạng của tham số yêu cầu bởi cast_assoc, trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ bỏ cast_assoc và sử dụng put_assoc - hàm này sẽ đem tới nhiều sự linh động hơn khi làm việc với các associations.


Nếu bạn muốn đóng góp cho bản dịch tốt hơn, đừng ngần ngại hãy tạo Pull Request gửi tới chúng tôi.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
328 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 19
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết gần 5 năm trước
100 19
White
73 5
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết gần 3 năm trước
73 5
White
33 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết hơn 4 năm trước
33 5
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
6 1
Bạn đang viết application với Elixir? Bạn sắp release sản phẩm hay đơn giản thỉnh thoảng bạn không biết tại sao service A lại lăn đùng ra chết hay ...
Trần Việt Thắng viết hơn 2 năm trước
6 1
White
1 0
Custom Ecto.Type Version hiện tại của Ecto.Type không support một số datatype sử dụng khi validate. Ví dụ như MapSet. Thành ra đành phải tự viết đ...
Vie viết gần 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
328 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!