PXE boot và các bước xây dựng 1 PXE server
Linux
111
White

Bùi Hồng Hà viết ngày 23/05/2015

Giới thiệu

PXE là cơ chế cho phép khởi động một phần mềm lấy qua mạng. Để có thể khởi động PXE thì máy trạm (client) cần NIC (Network interface controller) có khả năng PXE và hệ thống mạng có máy chủ DHCP và TFPT.

PXE có thể được sử dụng để cài Linux. Chương 30 trong sổ tay sử dụng Redhat Linux có trình bày về cách cài đặt Linux thông qua cơ chế gọi là PXE, cũng như cách cấu hình DHCP và TFPT server. Bài viết này tóm tắt quy trình cài đặt PXE server.

Cơ chế PXE

alt text

PXE boot gồm 6 bước tóm tắt như trên hình. Cụ thể:

 1. Máy trạm broadcast DHCPDISCOVER dùng giao thức UDP đến cổng 67.
 2. Máy chủ DHCP gửi lại máy chủ DHCPOFFER trong đó chứa địa chỉ IP. Khái lược về DHCP có thể tham khảo Wikipedia
 3. Máy trạm gửi DHCPREQUEST đến máy chủ DHCP để nhận thông tin boot image.
 4. Máy chủ Boot trả về DHCPPACK trong đó chứa thông tin chương trình bootstrap.
 5. Máy trạm gửi thông tin lấy file bootstrap lên máy chủ boot (TFTP)
 6. Chuong trình bootstrap sẽ được máy chủ boot trả về. Máy trạm chạy chương trình bootstrap này.

Cài đặt Linux tự động qua PXE

Các phần mềm cần thiết

Các bước cài một máy chủ PXE (chạy CentOS)

Copy packages một bản CentOS

Tải package từ http://www.centos.org/download/mirrors/

Dùng script sau để đồng bộ CentOS về. Mình chọn bừa mirror từ ftp.iij.adj.jp

$ mkdir -p /home/repos/centos

#!/bin/sh
MIRROR=rsync://ftp.iij.ad.jp/centos/6.6
LOCALDIR=/home/repos/centos/6.6
for i in os updates do
 rsync -aH $MIRROR/$i $LOCALDIR
done

#----------- Sau khi đồng bộ kết thúc, tạo thư mục chứa kickstart file ---------
$ mkdir -p /home/repos/ks

Cài đặt

Cài các package cần thiết

$ yum install http dhcp tftp-server syslinux

Chỉnh sửa setting

$ vim /etc/xinetd.d/tftp

# default: off
# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer \
#  protocol. The tftp protocol is often used to boot diskless \
#  workstations, download configuration files to network-aware printers, \
#  and to start the installation process for some operating systems.
service tftp
{
  socket_type   = dgram
  protocol    = udp
  wait      = yes
  user      = root
  server     = /usr/sbin/in.tftpd
  server_args   = -s /var/lib/tftpboot
  disable     = no
  per_source   = 11
  cps     = 100 2
  flags      = IPv4
}

### sửa disable = no 

# Khởi động lại xinetd
$ /etc/init.d/xinetd start

Khởi động dhcpd

 • Cấu hình dhcp trả về IP
 • Cấu hình dhcp trả về tftp bootstrap
$ vim /etc/dhcpd/dhcpd.conf

#
# DHCP Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#  see 'man 5 dhcpd.conf'
#
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# Use this to enble / disable dynamic dns updates globally.
#ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;
# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
log-facility local7;
# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.
subnet x.x.x.0 netmask 255.255.255.0 {
 range x.x.x.x x.x.x.x
 option routers GW_IP
 next-server TFTP_SERVER_IP
 file

$ /etc/init.d/dhcpd start

Cài đặt httpd

Linux sẽ được cài theo kịch bản định nghĩa sẵn trong file kickstart. Trong quá trình này ta sẽ lấy các package về do vậy ta cần một yum server. Httpd ở đây là để trả lại packages.

$ vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

# trỏ document root về thư mục chứa package đồng bộ ở bước đầu.
DocumentRoot "/home/repos"

<Directory /home/repos>
   ...
</Directory>

$ /etc/init.d/httpd start

Copy bootimage và chuẩn bị file kickstart (kịch bản cài đặt)

$ cp /home/repos/centos/6.6/os/x86_64/images/pxeboot/* /var/lib/tftp/linux-install
$ cd /var/lib/tftp/linux-install
$ mkdir -p pxelinux.cfg
$ vim pxelinux.cfg/default

#### File menu có nội dung dưới đây ###

say === PXE BOOT
say -
say -- CentOS
say app  ______ Install an app server
say -
default namenode
prompt 1
timeout 9000

label app
 kernel vmlinuz
 append ks=http://TFTP_Server_IP/ks/linux.ks initrd=initrd.img ksdevice=eth0 devfs=nomount

Khởi động máy tính, chọn menu cài đặt và uống cafe ngồi chờ Linux được cài đặt

Ví dụ một file kịch bản cài đặt

text
install
url --url http://TFTP_SERVER_IP/centos/6/os/x86_64
lang en_US.UTF-8
skipx
network --onboot yes --device eth0 --bootproto static --hostname centosbase
network --onboot yes --device eth1 --bootproto static
# bbdev
rootpw --iscrypted $6$8y01SMVUuuKhvC1d$80sglL4OA2MecyMHfmR5xFNT6Dxzdr0tnC9Hg3kqC4Tk0ThN770SFcLxSrc0qQStoGWTtRe1.8IyVuwCVoX6r/
firewall --disable
authconfig --enableshadow --passalgo=sha512
selinux --disable
bootloader --location=mbr --driveorder=sda --append="crashkernel=auto rhgb quiet"

# The following is the partition information you requested
# Note that any partitions you deleted are not expressed
# here so unless you clear all partitions first, this is
# not guaranteed to work
clearpart --all
part /boot --fstype=ext4 --size=200 --ondisk=sda
part / --fstype=ext4 --grow --size=200 --ondisk=sda
part swap --size=4096 --ondisk=sda

reboot

%packages
@base
@core
@development
@system-management-snmp
@server-platform
@system-management
pax
sgpio
ruby
ruby-devel
unzip

Cách đổi rootpw trong file kickstart

$ grub-crypt --sha-512
Password: # gõ mật khẩu
Retype password: # gõ lại mật khẩu
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bùi Hồng Hà

59 bài viết.
326 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
93 8
Bài viết tổng hợp cơ chế hoạt động của https Chút ít về chữ ký điện tử Chữ ký điện tử là cơ chế bao gồm 3 thuật toán: Thuật toán chọn một khóa...
Bùi Hồng Hà viết gần 6 năm trước
93 8
White
50 7
Giới thiệu Gần đây thấy bản thân chém gió rất nhiều về MapReduce, Hadoop v.v nhưng chưa thấy có bài viết nào tổng hợp + giải thích cụ thể về MapRe...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
50 7
White
40 0
Giới thiệu Google là một công ty dẫn đầu về phần mềm xử lý Big Data. Hầu hết các phần mềm xử lý dữ liệu như Hadoop đều có nguồn gốc ý tưởng từ Goo...
Bùi Hồng Hà viết hơn 5 năm trước
40 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết gần 5 năm trước
1 0
White
36 10
Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay là...
manhdung viết gần 6 năm trước
36 10
White
1 0
Sử dụng option I với xargs Với option I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs man của option này: I replacestr R...
LinhPT viết gần 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
59 bài viết.
326 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!