PHP Scripts - Send an Android push notification
TIL
595
White

Da Le viết ngày 10/05/2016

PHP Scripts - Send an Android push notification

<?php
// API access key from Google API's Console
define( 'API_ACCESS_KEY', 'YOUR-API-ACCESS-KEY-GOES-HERE' );
$registrationIds = array( $_GET['id'] );
// prep the bundle
$msg = array
(
  'message'  => 'here is a message. message',
  'title'   => 'This is a title. title',
  'subtitle' => 'This is a subtitle. subtitle',
  'tickerText'  => 'Ticker text here...Ticker text here...Ticker text here',
  'vibrate'  => 1,
  'sound'   => 1,
  'largeIcon' => 'large_icon',
  'smallIcon' => 'small_icon'
);
$fields = array
(
  'registration_ids' => $registrationIds,
  'data'     => $msg
);

$headers = array
(
  'Authorization: key=' . API_ACCESS_KEY,
  'Content-Type: application/json'
);

$ch = curl_init();
curl_setopt( $ch,CURLOPT_URL, 'https://android.googleapis.com/gcm/send' );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_POST, true );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_HTTPHEADER, $headers );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode( $fields ) );
$result = curl_exec($ch );
curl_close( $ch );
echo $result;

Nguồn: https://gist.github.com/prime31/5675017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Da Le

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 1 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!