PHP Snippets
PHP
96
DOM
3
White

Trần Quân viết ngày 17/08/2017

Get title from url

$href = 'http://www.japantimes.co.jp/';
$dom = new DOMDocument();
$file = file_get_contents($href); //read url into string
$dom->loadHTML($file); //load HTML
$xpath = new DOMXPath($dom);  
$titleNode = $xpath->query('//title');
var_dump($titleNode->item(0));

Get all link from url

$allLink = $dom->getElementsByTagName('a');
foreach($allLink as $link){
    echo $link->getAttribute('href')
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần Quân

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết 4 năm trước
4 2
White
1 0
Những bài viết trước, tôi đã giới thiệu với các bạn kiến thức cơ bản về mặt _ngôn ngữ_ của (Link). Bài viết này tôi sẽ giới thiệu sự liên kết của J...
Lam Pham viết hơn 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!