OOP in PHP
TIL
500
Male avatar

DInh Trong Thang viết ngày 27/10/2016

PHP Object Oriented Programming

1. Class Creation

1. Declare a class

alt text

2. Constructor and Destructors:

alt text

3. Accessing from classes:

self: refers to the current class
parent: refers to the immediate ancestor
this: refers to current object

4. Creating an Object

alt text

5. Accessing Attributes and Methods

$object->attribute_name
$object->method_name([arg, ... ])

6. Static and constant class members

static member cannot use this to access static members but they can use self
constant member: value cannot be changed

7. Cloning Object

$a = new SomeClass();
$b = $a
Changing $a attributes’ value also make$b attributes changing --> need Cloning

alt text
Example:
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

DInh Trong Thang

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 1
1. Khởi tạo thư viện B tree: int btinit(void) 2. Tạo file B tree: BTA btcrt(char fid, int nkeys, int shared) fid: tên file nkeys: số lượng khó...
DInh Trong Thang viết gần 3 năm trước
3 1
Male avatar
3 0
Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng như công cụ hỗ trợ cho nó? Active network hiện tại như thế nào? Tương lai của active network là gì...
DInh Trong Thang viết hơn 2 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
1. Example (Ảnh) 2. mysqli_connect This function is an alias of: mysqli::__construct() 3.mysqli::__construct a. Description Object oriented s...
DInh Trong Thang viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!