NodeJs/Express MongoDB One-to-Many related documents
nodejs
151
express
51
mongodb
42
Male avatar

loveprogramming viết ngày 03/05/2021

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-mongodb-one-to-many-related-models

NodeJs/Express MongoDB One-to-Many related documents

In the tutorial, we will show you how to develop One-to-Many related document with NodeJs/Express, MongoDB using Mongoose.

Related post:

Goal

Prerequisites

Crud RestAPIs with NodeJS/Express, MongoDB using Mongoose
In the above tutorial, we show how to build CRUD RestAPIs with NodeJS/Express and MongoDB using Mongoose:


/nodejs-restapi-mongodb
  /app
    /config
      mongodb.config.js
    /controllers
      customer.controller.js
    /models
      customer.model.js
    /routes
      customer.routes.js
  /node_modules
  package.json
  server.js

Objective

In the tutorial, we show how to develop One-to-Many related documents with NodeJS/Express, MongoDB. Project structure:

More at:

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-mongodb-one-to-many-related-models

NodeJs/Express MongoDB One-to-Many related documents

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
45 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết gần 7 năm trước
45 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!