NodeJS/Express + Bootstrap Filter List + JQuery example

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-bootstrap-filter-list-jquery

NodeJS/Express + Bootstrap Filter List + JQuery example

In the tutorial, we show how to implement Bootstrap Filter List with JQuery and NodeJS/Express RestAPIs.

Related posts:

Goal

Bootstrap does NOT support a typical component for filtering. So we can use JQuery to filter elements:


// do Filter on View
$("#inputFilter").on("keyup", function() {
  var inputValue = $(this).val().toLowerCase();
  $("#customerList li").filter(function() {
    $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(inputValue) > -1)
  });
});

We create a NodeJS/Express project as below structure:


/NodeJS-Express-Bootstrap-Filter-List-JQuery
  /app
    /controllers
      customer.controller.js
    /routes
      customer.route.js
  /node_modules
  /resources
    /static
      /js
        load-data-filter-list.js
  /views
    404.html
    index.html
  package.json
  package-lock.json
  server.js

Run above project then makes a request http://localhost:8081

-> Bootstrap view:

NodeJS-Express-JQuery-Bootstrap-Filter-List-browser-network-view

-> Filter data:

NodeJS-Express-JQuery-Bootstrap-Filter-List-browser-network-filter

More at:

https://grokonez.com/node-js/nodejs-express-bootstrap-filter-list-jquery

NodeJS/Express + Bootstrap Filter List + JQuery example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 12
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 6 năm trước
20 12
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!