Node.js Import Excel File to MySQL – using Read-Excel-File lib
nodejs
151
Mysql
95
excel
17
read-excel-file
2
Male avatar

loveprogramming viết ngày 16/05/2021

https://grokonez.com/node-js/node-js-import-excel-file-to-mysql-using-read-excel-file-lib

Node.js Import Excel File to MySQL – using Read-Excel-File lib

In the tutorial, Grokonez shows how to import data from Excel File to MySQL with Node.js using Read-Excel-File lib.

Technologies

 • Node.js
 • MySQL
 • Read-Excel-File lib

Goal

- We create a Node.js project as below structure:

node.js-import-excel-file-to-mysql-using-read-excel-file-lib-project-structure

- Excel File:

node.js-import-excel-file-to-mysql-using-read-excel-file-lib-excel-file

-> Results:

node.js-import-excel-file-to-mysql-using-read-excel-file-lib-mysql-records

Practice

Install MySQL & Read-Excel-File

Init package.json file by cmd: npm init -> Then install mysql & read-excel-file libs:

$ npm install mysql 
$ npm install read-excel-file 

-> package.json file:

{
 "name": "nodejs-import-excel-file-to-mysql",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Nodejs Import Excel File to MySQL with Read-Excel-File ",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [
  "Nodejs",
  "MySQL",
  "Excel",
  "Read-Excel-File"
 ],
 "author": "grokonez.com",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "mysql": "^2.16.0",
  "read-excel-file": "^2.0.7"
 }
}

Import Excel File to MySQL

More at:

https://grokonez.com/node-js/node-js-import-excel-file-to-mysql-using-read-excel-file-lib

Node.js Import Excel File to MySQL – using Read-Excel-File lib

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!