Node.js Import Excel File to MongoDB – using Convert-Excel-To-Json lib

https://grokonez.com/node-js/node-js-import-excel-file-to-mongodb-using-convert-excel-to-json-lib

Node.js Import Excel File to MongoDB – using Convert-Excel-To-Json lib

In the tutorial, Grokonez shows how to import data from Excel File to MongoDB with Node.js using Convert-Excel-To-Json lib.

Related posts: - Nodejs Express RestAPI – Upload/Import Excel file/data to MongoDB – using Convert-Excel-to-Json + Multer

Technologies

 • Node.js
 • MongoDB
 • Convert-Excel-To-Json

Goal

– We create a Node.js project as below structure:

node.js-import-excel-file-to-mongodb-using-convert-excel-to-json-lib-project-structure-1

– Excel File:

node.js-import-excel-file-to-mongodb-using-convert-excel-to-json-lib-excel-file-1

-> Results:

node.js-import-excel-file-to-mongodb-using-convert-excel-to-json-lib-mongodb-documents

Practice

Install MongoDB & Convert-Excel-To-Json

Init package.json file by cmd: npm init -> Then install mongodb & convert-excel-to-json libs:

$npm install mongodb
$npm install convert-excel-to-json

-> package.json file:

{
 "name": "node.js-import-excel-file-to-mongodb",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Node.js Import Excel File to MongoDB with Convert-Excel-To-Json lib",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "start": "node index.js"
 },
 "keywords": [
  "Node.js",
  "Excel",
  "MongoDB",
  "Convert-Excel-To-JSON"
 ],
 "author": "grokonez.com",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "convert-excel-to-json": "^1.6.1",
  "mongodb": "^3.1.13"
 }
}

Import Excel File to MongoDB

More at:

https://grokonez.com/node-js/node-js-import-excel-file-to-mongodb-using-convert-excel-to-json-lib

Node.js Import Excel File to MongoDB – using Convert-Excel-To-Json lib

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
45 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết hơn 6 năm trước
45 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!