Node.js Extract MongoDB Data to Excel(.xlsx) File – using exceljs
nodejs
148
mongodb
39
excel
16
exceljs
3
Male avatar

loveprogramming viết ngày 16/05/2021

https://grokonez.com/node-js/node-js-extract-mongodb-data-to-excel-xlsx-file-using-exceljs

Node.js Extract MongoDB Data to Excel(.xlsx) File – using exceljs

In the tutorial, Grokonez shows how to extract data from MongoDB to Excel(.xlsx) File with Node.js using exceljs lib.

Technologies

  • Node.js
  • MongDB
  • exceljs

Goal

– We create a Node.js project as below structure:

Nodejs-export-mongodb-data-to-excel-file---using-exceljs---project-structure

– MongoDB Data:

nodejs-export-mongodb-data-to-csv-file---mongodb-records


{"_id":1,"name":"Jack Smith","address":"Massachusetts","age":23}
{"_id":2,"name":"Adam Johnson","address":"New York","age":27}
{"_id":3,"name":"Katherin Carter","address":"Washington DC","age":26}
{"_id":4,"name":"Jack London","address":"Nevada","age":33}
{"_id":5,"name":"Jason Bourne","address":"California","age":36}

– Excel File:

Nodejs-export-mongodb-data-to-excel-file---using-exceljs---results

Practice

Install MongoDB & Exceljs

Init package.json file by cmd: npm init -> Then install mongodb & exceljs libs:


$npm install --save mongodb
$npm install --save exceljs

-> package.json file:

More at:
https://grokonez.com/node-js/node-js-extract-mongodb-data-to-excel-xlsx-file-using-exceljs

Node.js Extract MongoDB Data to Excel(.xlsx) File – using exceljs

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/nodejs/nodejsimportexcelfiletomysqlusingreadexcelfilelib Node.js Import Excel File to MySQL – using ReadExcelFile lib In t...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!