MySQL Commands
White

Văn Đức Thái viết ngày 25/05/2019

Miêu tả Command
Login (từ unix shell) [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p
Tạo DB từ sql server create database [databasename];
Xem tất cả các DB show databases;
Vào DB use [db name];
Xem tất cả các bảng có trong DB show tables;
Xem format các trường trong DB describe [table name];
Xóa DB drop database [database name];
Xóa bảng có trong DB drop table [table name];
Xem tất cả data có trong bảng SELECT * FROM [table name];
Xem column và info của column đó show columns from [table name];
Chọn row dựa vào điều kiện SELECT * FROM [table name] WHERE [field name] = "whatever";
Chọn row dựa vào điều kiện và có sắp xếp SELECT * FROM [table name] WHERE name like "Bob%" AND phone_number = '3444444' order by id;
Trả về các giá trị [column name] khác nhau SELECT DISTINCT [column name] FROM [table name];
Trả về các giá trị và sắp xếp [col1] tăng dần và [col2] giảm dần SELECT [col1],[col2] FROM [table name] ORDER BY [col2] DESC;
Trả về số row trong bảng SELECT COUNT(*) FROM [table name];
Join các bảng với nhau select lookup.illustrationid, lookup.personid,person.birthday from lookup left join person on lookup.personid=person.personid=statement to join birthday in person table with primary illustration id;
Tạo giá trị mới INSERT INTO [table name] `( Host,User,Password) VALUES('%','user',PASSWORD('password'));
Đổi mật khẩu user (từ unix shell) [mysql dir]/bin/mysqladmin -u root -h hostname.blah.org -p password 'new-password'
Đổi mật khẩu user (từ MySQL prompt) SET PASSWORD FOR 'user'@'hostname' = PASSWORD('passwordhere');
Update data trong DB UPDATE [table name] SET Select_priv = 'Y',Insert_priv = 'Y',Update_priv = 'Y' where [field name] = 'user';
Xóa row(s) DELETE from [table name] where [field name] = 'whatever';
Xóa column trong bảng alter table [table name] drop column [column name];
Thêm 1 column trong bảng alter table [table name] add column [new column name] varchar (20);
Thay đổi column alter table [table name] change [old column name] [new column name] varchar (50);
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Văn Đức Thái

29 bài viết.
117 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
30 18
1. Tản mạn ngoài lề (Ảnh) MySQL với DB thì có cái quần què gì chứ? Đọc thôi để thấy cũng vài cái hay ho và này nọ. 2. MySQL: MyISAM & InnoDB & ...
Văn Đức Thái viết gần 3 năm trước
30 18
White
28 13
1. Tản mạn ngoài lề Khuya vật vã. Chẳng ngủ được. Mà chẳng biết làm gì giữa cái lúc dở dở ương ương này. Viết blog vậy :(. Bài viết dành cho các...
Văn Đức Thái viết gần 3 năm trước
28 13
White
20 3
1. Tản mạn ngoài lề (Ảnh) Khi gặp một vấn đề trong cuộc sống bạn sẽ làm gì? Người yêu đá đít, cuối tháng hết tiền lương, sếp đì trên đi xuống, bl...
Văn Đức Thái viết gần 3 năm trước
20 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
29 bài viết.
117 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!