Một số ví dụ về quy hoạch động

Giới thiệu

Quy hoạch động là một trong những kĩ thuật lập trình cơ bản được sử dụng khá nhiều trong các cuộc thi lập trình. Ý tưởng về cơ bản rất đơn giản: để giải một bài toán, chúng ta đi giải các bài toán con, sau đó tổng hợp các lời giải đó lại thành lời giải của bài toán ban đầu. Trong một số bài toán, nếu không sử dụng quy hoạch động, rất nhiều bài toán con sẽ bị tính lặp đi lặp lại. Quy hoạch động sẽ tìm cách để giải mỗi bài toán con đúng 1 lần để giảm thiểu số lần tính toán. Một khi lời giải cho một bài toán con đã có, chúng ta lưu lại và lần tiếp theo cần lời giải đó, chúng ta chỉ cần tìm lại.

Quy hoạch động được sử dụng rất nhiều trong các thuật toán khác, ví dụ như: thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất, Knapsack, Nhân ma trận theo chuỗi (Chain matrix multiplication), thuật toán Floyd-Warshall tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị (đã có bài viết giới thiệu về thuật toán này).

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi qua một số ví dụ sử dụng quy hoạch động trên TopCoder.

Ví dụ 1: ZigZag

A sequence of numbers is called a zig-zag sequence if the differences between successive numbers strictly alternate between positive and negative. The first difference (if one exists) may be either positive or negative. A sequence with fewer than two elements is trivially a zig-zag sequence.

For example, 1,7,4,9,2,5 is a zig-zag sequence because the differences (6,-3,5,-7,3) are alternately positive and negative. In contrast, 1,4,7,2,5 and 1,7,4,5,5 are not zig-zag sequences, the first because its first two differences are positive and the second because its last difference is zero.

Given a sequence of integers, sequence, return the length of the longest subsequence of sequence that is a zig-zag sequence. A subsequence is obtained by deleting some number of elements (possibly zero) from the original sequence, leaving the remaining elements in their original order.

0)

{ 1, 7, 4, 9, 2, 5 }

Returns: 6

The entire sequence is a zig-zag sequence.

1)

{ 1, 17, 5, 10, 13, 15, 10, 5, 16, 8 }

Returns: 7

There are several subsequences that achieve this length. One is 1,17,10,13,10,16,8.

2)

{ 44 }

Returns: 1

3)

{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

Returns: 2

4)

{ 70, 55, 13, 2, 99, 2, 80, 80, 80, 80, 100, 19, 7, 5, 5, 5, 1000, 32, 32 }

Returns: 8

5)

{ 374, 40, 854, 203, 203, 156, 362, 279, 812, 955,
600, 947, 978, 46, 100, 953, 670, 862, 568, 188,
67, 669, 810, 704, 52, 861, 49, 640, 370, 908,
477, 245, 413, 109, 659, 401, 483, 308, 609, 120,
249, 22, 176, 279, 23, 22, 617, 462, 459, 244 }

Returns: 36

Bài toán này là một dạng của bài toán tìm xâu dài nhất thoả mãn một điều kiện nào đó, ví dụ như tăng dần, giảm dần... Cách làm quy hoạch động là như sau: duyệt từ trái sang phải, tìm xâu dài nhất kết thúc tại phần tử đang xét. Xâu dài nhất này được tính dựa trên các bài toán con phía trước:

 • Xem có thể thêm phần tử hiện tại vào các xâu dài nhất két thúc bằng các phần tử phía trước không.

 • Chọn xâu dài nhất có thể trong các xâu thoả mãn.

Sau đây là đoạn code:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>
using namespace std;

class ZigZag{
public:
  int longestZigZag(vector<int> sequence);
};

int ZigZag::longestZigZag(vector<int> sequence){
  int n = sequence.size();
  int f[n];
  bool isUp[n]; // check if in the longest sequence up to i-th member, we are going up or down
  for (int i = 0 ; i < n ; i++){
    f[i] = 1;
    for(int j = 0; j < i; j++){
      //special case
      if(j == 0 ){
        f[i] = 2;
        isUp[i] = sequence[i] > sequence[0];
      }
      if(isUp[j] == true && sequence[j] > sequence[i]){
        if(f[i] < f[j] + 1){
          f[i] = f[j] + 1;
          isUp[i] = false;
        }
      }
      if(isUp[j] == false && sequence[j] < sequence[i]){
        if(f[i] < f[j] + 1){
          f[i] = f[j] + 1;
          isUp[i] = true;
        }
      }
    }
  }

  return f[n-1];
}

Ví dụ 2: AvoidRoads

In the city, roads are arranged in a grid pattern. Each point on the grid represents a corner where two blocks meet. The points are connected by line segments which represent the various street blocks. Using the cartesian coordinate system, we can assign a pair of integers to each corner as shown below.
alt text

You are standing at the corner with coordinates 0,0. Your destination is at corner width,height. You will return the number of distinct paths that lead to your destination. Each path must use exactly width+height blocks. In addition, the city has declared certain street blocks untraversable. These blocks may not be a part of any path. You will be given a String[] bad describing which blocks are bad. If (quotes for clarity) "a b c d" is an element of bad, it means the block from corner a,b to corner c,d is untraversable. For example, let's say
width = 6
length = 6
bad = {"0 0 0 1","6 6 5 6"}
The picture below shows the grid, with untraversable blocks darkened in black. A sample path has been highlighted in red.

alt text

Examples

0)

6

6

{"0 0 0 1","6 6 5 6"}

Returns: 252

Example from above.

1)

1

1

{}

Returns: 2

Four blocks aranged in a square. Only 2 paths allowed.

2)

35

31

{}

Returns: 6406484391866534976

Big number.

3)

2

2

{"0 0 1 0", "1 2 2 2", "1 1 2 1"}

Returns: 0

Vẫn trên tư tưởng quy hoạch động, dễ thấy ta cần duyệt từ đỉnh (0,0). Số lượng đường đi đến đỉnh (i,j) sẽ dựa trên số lượng đường đi đến đỉnh (i-1,j) và đỉnh (i, j-1). Chú ý nếu đường đi từ (i-1,j) hoặc (i, j-1) đến (i,j) bị chặn thì ta sẽ không tính đoạn đường đó nữa.

Sau đây là đoạn code (C++):

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

class AvoidRoads{
public:
  long numWays(int width, int height, vector<string> bad);
};

long AvoidRoads::numWays(int width, int height, vector<string> bad){
  bool badVertical[width+1][height+1];
  bool badHorizontal[width+1][height+1];

  for(int i = 0; i <= width; i++){
    for(int j = 0 ; j <= height; j++){
      badVertical[i][j] = false;
      badHorizontal[i][j] = false;
    }
  }

  for(int i = 0; i< bad.size(); i++){
    stringstream temp(bad[i]);
    int x, y, z, t;
    temp >> x >> y >> z >> t;
    if(abs(z - x) ==1){
      badHorizontal[min(x,z)][y] = true;
      cout << "bad Horizontal at: " << min(x,z) << ", " << y << "\n";
    }
    else if(abs(t - y) == 1){
      badVertical[x][min(y,t)] = true;
      cout << "bad Vertical at: " << x << ", " << min(y,t) << "\n";
    }
  }

  long res [width+1][height+1];
  res[0][0] = 1;
  for(int i = 0; i<= width; i++ ){
    for(int j = 0; j <= height; j++){
      //don't override the base case
      if((i == 0) && (j == 0)){
        continue;
      }

      long temp = 0;
      if(i>0 && !badHorizontal[i-1][j] ) {
        temp += res[i-1][j];
      }
      if(j>0 && !badVertical[i][j-1]){
        temp += res[i][j-1];
      }
      cout << "temp = " << temp << "\n";
      res[i][j] = temp;
      cout << "Ways to (" << i << "," << j << ") is: " << res[i][j] << "\n";
    }
  }
  return res[width][height];
}

Kết luận

Hi vọng qua 2 ví dụ trên, bạn đã phần nào có được tư tưởng quy hoạch động. Về cơ bản, chúng ta chỉ cần đi đến được cách tính bài toán hiện tại dựa vào các bài toán con trước đó là 90% công việc đã xong. Hãy luyện tập thêm để chiến đấu tại TopCoder!

Tham khảo

 1. TopCoder Graph Tutorial
 2. ZigZag
 3. AvoidRoad
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

viethnguyen

12 bài viết.
33 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 4
Giới thiệu về Arduino Có thể bạn đã quen lập trình trên PC, với những ngôn ngữ như C, C++, C, Java, Python, Ruby... Nhưng bạn có biết là phần mềm...
viethnguyen viết hơn 6 năm trước
17 4
White
8 0
Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về một đặc tính của Haskell khá khác biệt so với các ngôn ngữ lập trình khác, đó là laziness (dịch tiếng việt ...
viethnguyen viết hơn 6 năm trước
8 0
White
6 1
Đề bài Gần đây, thằng bạn tôi rảnh rỗi học cách parsing với Scala. Tôi nghe nói Scala có parser combinator khá là mạnh. Vừa hay, tôi cũng đang tìm...
viethnguyen viết hơn 6 năm trước
6 1
Bài viết liên quan
White
51 7
Là một người thường xuyên đọc Quora, có một điểm cá nhân tôi thấy rất ấn tượng ở quora chính là khả năng autocomplete với tốc độ ánh sáng. (Ảnh) ...
huydx viết gần 4 năm trước
51 7
White
6 0
What is competitive programming? Sites like CodeForces, TopCoder, HackerRank, CodeChef,... ACMICPC, Olympiad in Informatics (for high school stude...
Nguyễn Lê Vũ Long viết hơn 4 năm trước
6 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
33 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!