Một số Code conventions khi sử dụng Ruby on Rails.
Code conventions
2
Ruby
116
White

Nguyễn Quốc Kiện viết ngày 07/06/2016

1. Các qui tắt chung.

 • Dùng 2 space.
 • Dùng space trước và sau các dấu +,-,x,/, {, }, =.
 • Không dùng space sau dấu (, [ và trước dấu ), ].
 • Thêm dấu _ ở các số lớn. Ví dụ: 100000 –> 100_000.

2. Cú pháp.

 • Dùng (, ) ở khai báo hàm có truyền tham số, không dùng (, ) trong trường hợp hàm không nhận tham số.

3. Các câu lệnh điều kiện.

 • Không dùng and, or hãy ùng &&, ||
 • Dùng unless thay cho if not.
 • Không dùng unless … else
 • Không dùng(, ) ở điều kiện trong câu if, unless
 • Dùng các hàm số có sẵn như x.even?,x.odd?, x.nil?, x.zero? thay cho các câu so sánh x % 2 == 0, x % 2 == 1, x == nil, x == 0.
 • Trong trường hợp thân câu if/unless/while/until chỉ có một dòng, dùng inline format.

Ví dụ:
File snippet.ruby

do_something if some_condition

thay cho

if some_condition 
 do_something 
end

4. Câu lệnh lặp.

 • Hạn chế dùng câu for, nên dùng câu each.
 • Dùng until thay cho while not.

5. Khai báo và gọi hàm.

 • Bỏ (, ) khi gọi các hàm không tham số
 • Nếu hàm có tham số, để các tham số trong(). Ví dụ: foo(param1, param2).
 • Không cần dùng return ở dòng cuối cùng trong khai báo hàm.

Ví dụ:
snippet.ruby

def some_method(some_arr)
 some_arr.size
end
 • Không dùng space giữa tên hàm và dấu (
 • Dùng thay cho từ khóa lambda
 • Dùng các câu inline if thay cho các câu nested if.

Ví dụ:
snippet.ruby

# Bad
def compute_thing(thing)
 if thing[:foo]
  update_with_bar(thing)
   if thing[:foo][:bar]
    partial_compute(thing)
   else
    re_compute(thing)
   end
 end
end

# Good
def compute_thing(thing)
 return unless thing[:foo]
 update_with_bar(thing[:foo])
 return re_compute(thing) unless thing[:foo][:bar]
 partial_compute(thing)
end
 • Khi khai báo biến array, hash dùng cấu trúc: a_arr = [], a_hash = {} thay cho a_arr = Array.new, a_hash = Hash.new

5. Qui tắc đặt tên.

 • Tên biến, tên hàm, symbol: a_var_name, get_prime, a_symbol.
 • Tên class, module: SomeClass, SomeModule
 • Hằng số: SOME_CONST

6. Class, Module.

 • Dùng include, extend ngay sau khai báo class.
 • Dùng attr_reader, attr_writer, attr_accessor thay cho các hàm set, get.
 • Hạn chế dùng self << class, nên dùng def self.a_func.

7. Collection.

 • Dùng %wđể khai báo mảng các chuỗi.
 • Dùng %i để khai báo mảng các symbol.
 • Nên dùng symbol làm key trong hash. Ví dụ: {:one ⇒ 1, :two ⇒ 2}.

8. String.

 • Dùng #{} thay cho nối chuỗi. Ví dụ: email_with_name = "#{user.name} <#{user.email}>.
 • Dùng %Q để khai báo chuỗi có ', ”, #{}.
 • Dùng + để cắt khi chuỗi quá dài.

Ví dụ:
snippet.ruby

long_str = 'a very long long long long long long' + 
      'long long long long string'

[1] Tài liệu tham khảo: https://github.com/scrum2b/ruby-style-guide/blob/master/README-viVN.md

Nguyễn Quốc Kiện.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Quốc Kiện

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
41 4
Database Conventions 1. Intro (1) Thiết kế database là công việc thường ngày của engineer, nhất là các bạn database engineer. Giống với coding c...
Tung Ns viết hơn 1 năm trước
41 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!