Một cách để chạy python cgi trên openshift online gói free
Python3.5 cgi openshift
1
Male avatar

nama viết ngày 31/10/2015

Đó là dùng chung với perl cartridge.

Sau đó cài python3.5 down về trong folder tmp hoặc folder nào , sau đó cài đặt python :

cd /tmp
wget http://python download...tgz

giải nén:

tar -zxvf filepython.tgz

cd /folder python vừa giải nén.
./configure --prefix=/tmp/python
make && make install

sửa file : openshift.conf trong:

/var/lib/openshift/5xxxx xxx /perl/etc/conf.d/openshift.conf:

thêm dòng:

AddDefaultCharset UTF-8
SetEnv PYTHONIOENCODING utf8

để chạy đuợc utf8

bây giờ cho vào folder repo:
/var/lib/openshift/5xxxx xxxx /app-root/runtime/repo

file test.cgi
`#!/tmp/python/bin/python3.5

-- coding: utf-8 --

import sys

def enc_print(string='', encoding='utf8'):
sys.stdout.buffer.write(string.encode(encoding) + b'\n')
login_form = """

<!doctype html>


Login
    <script src="bootstrap/js/bootstrap-3.3.4.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/v3/css/bootstrap-3.3.4.min.css">
  </head> 

<body>
  <h1> Report</h1>
    <p>Ban chua dang nhap dung username hoac password. Ban can phai dang nhap lai</p>
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
          <h4 class="modal-title">Login</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
        <form class="form-horizontal" role="form" action = 'login3.py' method='post'>
          <div class="form-group">
            <label for="inputEmail1" class="col-lg-4 control-label">User name</label>
            <div class="col-lg-5">
              <input type="text" class="form-control" id="inputuser1" name='username' placeholder="user name">
            </div>
          </div>
            <div class="form-group">
              <label for="inputPassword1" class="col-lg-4 control-label">Password</label>
              <div class="col-lg-5">
                <input type="password" class="form-control" id="inputPassword1" name='password' placeholder="Password">
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
            <div class="col-lg-offset-4 col-lg-5">
              <div class="checkbox">
                <label>
                  <input type="checkbox"> Remember me
                </label>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <div class="col-lg-offset-4 col-lg-5">
              <button type="submit" class="btn btn-default">Sign in</button>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
      <div class="modal-footer">

      </div>
    </div><!-- /.modal-content -->
  </div><!-- /.modal-dialog -->    

Handsontable is a data grid component with an Excel-like appearance. Built in JavaScript, it integrates with any data source with peak efficiency. It comes with powerful features like data validation, sorting, grouping, data binding, formula support or column ordering. Built and actively supported by the Handsoncode team and the GitHub community , distributed free under the MIT license.

"""
print("Content-type:text/html")
print(login_form)`

và sau đó test:

http://perl-dukkha.rhcloud.com/test.cgi

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

nama

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!