MongoDB Replication với Docker

MongoDB Replication với Docker

Bước 1:

Lấy 1 image mongo về

docker pull mongo

Bước 2:

Tạo 1 network trong docker tên là my-mongo-cluster

docker create network my-mongo-cluster

Bước 3:

Tạo 3 mongo container

docker run -p 30001:27017 --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30002:27017 --name mongo2 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30003:27017 --name mongo3 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set

Bước 4: Cài đặt Replication

docker exec -it mongo1 mongo

Tạo 1 bản cài đặt

> config = {
    "_id":"my-mongo-set",
    "members":[
      {
        "_id" : 0,
        "host" : "mongo1:27017"
      },
      {
        "_id" : 1,
        "host" : "mongo2:27017"
      },
      {
        "_id" : "3",
        "host" : "mongo3:27017"
      }
    ]
}

Truyền bản cài đặt vào để thực hiện

> rs.initiate(config)

Nếu hiện ra:

{ "ok" : 1 }

Là cài đặt thành công.
Mọi ý kiến hãy để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn.
Video:
{@youtube: https://youtu.be/hMtbZnsLy1M}

HungNguyenVan 22-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Kiểu biến trong Java Biến local Phạm vi trong phương thức, constructor, khối. Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối. Cần có giá trị khởi...
Hùng Nguyễn Văn viết 4 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 1 năm trước
1 0
White
1 5
Backend quản lý sinh viên với NodeJS NodeJS Chạy javascript trên serverside Mongodb NoSql Sử dụng cấu trúc keyvalue Json javascript obj...
Hùng Nguyễn Văn viết gần 4 năm trước
1 5
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!