Maven Apache
Java
168
maven
2
White

Lê Minh Tuấn viết ngày 22/06/2016

1. Maven là gì?

2. Maven hoạt động như nào?

3. Tại Sao cần Maven?

4. Cài đặt Maven

5. Khởi tạo một Project Java bằng Maven

6. Cấu trúc POM.xml

7. Maven commands

8. Demo

9. Many Thanks!

alt text

1. Maven là gì?

 • Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm. Chủ yếu dùng cho các lập trình viên java, nhưng nó cũng có thể được dùng để xây dựng và quản lý các dự án dùng C#, Ruby, Scala hay ngôn ngữ khác.
 • Maven phục vụ mục đích tương tự như Apache Ant, nhưng nó dựa trên khái niệm khác và cách hoạt động khác.
 • Maven hỗ trợ việc tự động hóa các quá trình tạo dự án ban đầu, thực hiện biên dịch, kiểm thử, đóng gói và triển khai sản phẩm.
 • Được phát triển bằng ngôn ngữ Java cho phép Maven chạy trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux và Mac OS...

2. Maven hoạt động như nào?

 • Maven dùng khái niệm Project Object Model (POM) để mô tả việc build project, các thành phần phụ thuộc và các module. Nó định nghĩa trước các target cho việc khai báo task, trình biên dịch, đóng gói và thứ tự hoạt động để mọi việc diến ra tốt nhất.
 • Trong mỗi project Maven tạo ra một file .pom, trong file này định nghĩa ra những task như task khi chạy test, task khi build và khi chạy Maven sẽ dựa vào những định nghĩa này để thao tác với project.

Ví dụ file .pom

<!-- .pom -->
<project>
 <!-- model version is always 4.0.0 for Maven 2.x POMs -->
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

 <!-- project coordinates, i.e. a group of values which
    uniquely identify this project -->

 <groupId>com.mycompany.app</groupId>
 <artifactId>my-app</artifactId>
 <version>1.0</version>

 <!-- library dependencies -->

 <dependencies>
  <dependency>

   <!-- coordinates of the required library -->

   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>

   <!-- this dependency is only used for running and compiling tests -->

   <scope>test</scope>

  </dependency>
 </dependencies>
</project>

3. Tại Sao cần Maven?

 • Khi một project do nhiều nhóm phát triển ví dụ có 2 team cùng tham gia dự án, 2 team đó ở 2 quốc gia khác nhau vì thế chúng ta luôn cần có một sự liên lạc để thông nhất trong việc lập trình vì thế phải có một cái chuẩn nào đó để tất cả mọi người cùng tuân theo, như trong việc sử dụng những thư viện nào, version của thư viện tất cả những thứ như vậy đều được Maven quản lý.
 • Đối với những hệ thống lớn, phức tạp sử dụng nhiều thư viện lại đòi hỏi phải release liên tục cho nên công việc đóng gói (build & deploy), quản lý, nâng cấp và bào trì chúng rất mất thời gian, và lúc đó ta có Maven.

4 Cài đặt Maven

 • Cài đặt từ reposite của Ubuntu.
 $ sudo apt-get install maven
 • Verification:
$ mvn -version
Apache Maven 3.0.4
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 1.7.0_09, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "3.5.0-17-generic", arch: "amd64", family: "unix"

5. Khởi tạo một Project Java bằng Maven

 • Tạo Project:
mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app 
  -DartifactId=my-app 
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart 
  -DinteractiveMode=false
 • Tham số :

  • groupId: thường đặt theo tên của tổ chức hoặc nhóm tạo ra dự án
  • artifactId: thường lấy theo tên viết tắt của dự án.
  • archetypeArtifactId: là loại dự án sẽ được tạo, Maven cung cấp nhiều kiểu mẫu có sẵn cho người dùng lựa chọn khi khởi tạo.
 • Kết quả: ta sẽ thu được một project với kiến trúc như sau:

alt text

6. Cấu trúc POM.xml

 • <groupId>, <artifactId>, <version> bộ ba thông tin để mô tả tên, version của project. com.framgia.maven (namespace)
 • <artifactId>helloworld</artifactId> (tên project)
 • <version>1.0</version> (vesion)
 • <packaging> định nghĩa định dạng khi đóng gói thành phần, có thể là jar, war, ear… jar (đóng gói thành .jar )
 • <dependency> nơi khai báo các thư viện sử dụng trong dự án
<dependencies>
 <dependency>
  <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
 </dependency>
</dependencies>
 • <plugins> định nghĩa những Plugin sử dụng trong project trong dự án:

(Ví dụ khi sử dụng Plugin để build một java project)

<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <archive>
      <manifest>
       <addClasspath>true</addClasspath>
       <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
       <mainClass>com.framgia.app.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <source>1.5</source>
     <target>1.5</target>
    </configuration>
   <version>2.3.2</version>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

Dependency Trong Maven.

 • Dependency chính là cách import thư viện vào project thông qua Maven
 • Cơ chế import thư viện thông qua maven.
  • Ví dụ để import thư viện redis, bình thường ta sẽ dowload file redis.jar về rồi buildpath trong eclipse, nhưng với thẻ dependency, Maven sẽ tự động dowload thư viện đó về thư mục ~/.m2 trên máy local và buildpath vào project.
  • http://mvnrepository.com/artifact/redis.clients/jedis.
  • Thư mục ~/.m2/repository Sẽ chứa tất cả các thư viện mà Maven dowload về từ server center.

alt text

 • Các Dependency sẽ tự động được buildpath trong Eclipse.
<dependency>
  <groupId>redis.clients</groupId>
  <artifactId>jedis</artifactId>
  <version>2.7.2</version>
</dependency>

alt text

7. Maven commands

 • Build project với maven: mvn package
 • Deploy to Tomcat: mvn tomcat:deploy
 • Tạo file .project để có thể import vào eclipse: mvn eclipse:eclipse
 • Chạy unit test mvn test
 • Clean project: mvn clean

8. Demo

Step1: Khởi tạo một project:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app 
-DartifactId=my-app 
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart 
-DinteractiveMode=false
 • Step2: nội dung file main.java
package com.mycompany.app;

/**
* Hello world!
*
*/
public class App 
{
 public static void main( String[] args )
 {
   System.out.println( "Hello World!" );
 }
}

Step 3: Thay đổi .pom, add thêm plugin để build project:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.mycompany.app</groupId>
<artifactId>my-app</artifactId>
<packaging>jar</packaging>
<version>1.0</version>
<name>my-app</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
 <groupId>junit</groupId>
 <artifactId>junit</artifactId>
 <version>3.8.1</version>
 <scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>

<build>
<plugins>
<plugin>
 <!-- Build an executable JAR -->
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
 <version>2.4</version>
 <configuration>
  <archive>
   <manifest>
    <addClasspath>true</addClasspath>
    <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
    <mainClass>com.mycompany.app.App</mainClass>
   </manifest>
  </archive>
 </configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

Step 4: Build

$ mvn package

Step 5:Run project

$ java -jar [file_dot_jar]

9. Many Thanks!

This is so so basic knowledge about Apache Maven, Please leave me a comment, give me some feedbacks so that i could better myself day by day.
Thank you guys so alots. (thankyou)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lê Minh Tuấn

11 bài viết.
26 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
21 10
1. Javascript FUNCTIONAL OR OBJECT ORIENTED? 2. JavaScript, object oriented? 3. Nodejs require exports vs module.exports 4. Referrence Trả lời: ...
Lê Minh Tuấn viết gần 5 năm trước
21 10
White
18 8
(Ảnh) 1. Elasticsearch là gì ??? 2. ElasticSearch dùng cho những ứng dụng nào ??? 3. Vấn đề : Hiện nay tất cả các hệ thống thông tin (hay c...
Lê Minh Tuấn viết hơn 5 năm trước
18 8
White
13 0
(Ảnh) 1. Software design pattern là gì ? 2. Có bắt buộc phải sử dụng design pattern khi lập trình ? 3. Có bao nhiêu design pattern ? 5. Bà...
Lê Minh Tuấn viết gần 6 năm trước
13 0
Bài viết liên quan
White
0 1
Được ngày mưa gió, lượn lờ trên mạng, tớ mới biết được cái plugin https://github.com/eirslett/frontendmavenplugin cho maven, mày mò nghịch một chút...
hunghh.dev viết 12 tháng trước
0 1
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
26 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!