Manage your development environment with Vagrant + Cheft
Vagrant
16
chef
2
PHP
96
Laravel
41
White

bonbon1702_ viết ngày 13/09/2016

Sử dụng máy ảo Vagrant cho môi trường development trong team đã thành một “quy luật bất thành văn” nhờ sự hiểu quả, thuận tiện và đồng nhất mà Vagrant mang lại.

Đồng nhất OS cho việc development, đa dạng sử dụng trên nhiều OS khác nhau là điểm mạnh của Vagrant.

Và sự kết hợp với Chef với khẩu hiệu:

Chef1

Chef2

Bộ đôi Vagrant + Chef sẽ mang lại sự đồng nhất OS, software, everything the team should,….

Trong bài viết hôm nay mình sẽ sử dụng Vagrant + Chef để setup môi trường Laravel development (PHP framework) hoàn chỉnh.

(Bạn cần cài đặt trước những phần mềm sau:

Vagrant download

VirtualBox download

Plugin cho Vagrant:

vagrant plugin install vagrant-omnibus

)

Let’s start!!!

INIT PROJECT & VAGRANTFILE

Tạo project Laravel nào:

composer create-project –prefer-dist laravel/laravel vagrant-chef-laravel

Tạo Vagrantfile (đây là file config của vagrant, chỉ cần làm 1 lần, những người trong team về sao sẽ dùng lại)

cd vagrant-chef-laravel

vi Vagrantfile

Nhập nội dung vào Vagrantfile:

# Domain config site của các bạn
DOMAIN = 'vagrant-chef-laravel.dev'

Vagrant.configure("2") do |config|

 # Config OS, ở đây mình dùng Centos version 6.5
 # Các bạn có thể sử dụng bất kỳ OS nào phù hợp
 config.vm.box = "centos65-vagrant-chef-laravel"
 config.vm.box_url = "https://github.com/2creatives/vagrant-centos/releases/download/v6.5.1/centos65-x86_64-20131205.box"

 # Config IP private network cho máy ảo, đây là IP sử dụng để từ máy local
 # truy cập vào máy ảo
 # Các bạn có thể đổi số tùy "sở thích" hoặc trách trùng các con máy ảo khác
 # Trong trường hợp khi chạy vagrant up bị lỗi network thì làm theo như sau:
 # vagrant ssh
 # sudo rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 # exit
 # vagrant reload --provision
 config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.101"

 # Đoạn này config synced folder, nó sẽ map folder project của bạn vào 
 # đường dẫn /var/www/{domain bạn cung cấp phía trên}
 config.vm.synced_folder "./", "/var/www/#{DOMAIN}"

 # Install chef
 # Ở đây mình dùng plugin omnibus để kiểm soát version của chef
 config.omnibus.chef_version = "12.10.24"

 # provisioning with chef solo.
 # phần chính đây rồi CHEF....
 config.vm.provision :chef_solo do |chef|
  chef.cookbooks_path = "./chef/cookbooks"
  chef.data_bags_path = "./chef/data_bags"
  chef.add_recipe "ntp"
  chef.add_recipe "remi"
  chef.add_recipe "httpd"
  chef.add_recipe "php"
  chef.add_recipe "composer"
  chef.add_recipe "laravel"
 end

end

CHEF & THE MYTH

config.vm.provision :chef_solo do |chef|
  chef.cookbooks_path = "./chef/cookbooks"
  chef.data_bags_path = "./chef/data_bags"
  chef.add_recipe "ntp"
  chef.add_recipe "remi"
  chef.add_recipe "httpd"
  chef.add_recipe "php"
  chef.add_recipe "composer"
  chef.add_recipe "laravel"
 end

Chef Solo là:

chef-solo is an open source version of the chef-client that allows using cookbooks with nodes without requiring access to a Chef server

Nói một cách đơn giản, chúng ta sử dụng cookbooks đê define những thứ cần install!

Chúng ta cần tạo chef folder gồm 2 thư mục con là cookbooks và data_bags

Cấu trúc folder như sau:

folderstr

Nhìn đoạn config Chef thì ta sẽ công việc rất đơn giản:

 • chúng ta config cookbooks & data_bags
 • sau đó lần lượt add các recipe trong cookbooks

NOW, NO MORE CONFIG

RUN IT:

vagrant up

Lần đầu hơi lâu 1 chút đấy nhé:

run1

Xong rồi đây:

runsuc

Edit C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Add dòng này vào cuối file:

192.168.33.101 vagrant-chef-laravel.dev

Mở browser ra nào:

browser

IT WORK, MAMA!!!

Vậy bây giờ chỉ cần 2 bước đơn giản là tất cả mọi người đã cả thế khởi động project 1 cách đơn giản, nhanh nhất có thể:

 • Clone repository
 • vagrant up File chef và cookbooks các bạn có thể tham khỏa ở đây

Github

See you next time, more explain & practice in chef cookbooks!!!

Source: Cheer

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bonbon1702_

3 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 0
GitFlow 1. Branch organization: master: Branch có mục đích sử dụng cho môi trường Production. develop: Branch có mục đích sử dụng cho môi trườ...
bonbon1702_ viết hơn 4 năm trước
17 0
White
4 6
Đây là bài toán thực tế trong project của mình Có lẽ cũng nhiều bạn cũng đã gặp trường hợp tương tự Có khi chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua, hay đ...
bonbon1702_ viết hơn 3 năm trước
4 6
Bài viết liên quan
White
1 1
Vậy Infrastructure là gì ? Infrastructure theo tiếng việt nghĩa là cơ sở hạ tầng, là nền tảng hoặc khuôn khổ hỗ trợ một hệ thống hoặc tổ chức. Tron...
Hùng Phạm viết 1 năm trước
1 1
Male avatar
0 0
Tình cờ buổi sáng bạn tới công ty, đang trong tâm trạng hí hửng để code tiếp chức năng hôm trước code dang dở, đang hí hửng gọi thằng em dậy “vagr...
skul169 viết hơn 4 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!