Mã nguồn mở hoạt động như thế nào?
open source
4
Clojure
7
White

Ngoc Dao viết ngày 21/03/2016

Cách mã nguồn mở hoạt động vẫn là bí ẩn đối với nhiều người. Hi vọng bài viết nhằm gây quỹ cho Clojure dưới đây sẽ giúp giải tỏa thắc mắc cốt lõi của nhiều người về mã nguồn mở: mô hình kinh doanh. Hoặc dễ hiểu hơn: đầu tiên tiền đâu?


It is important when using open source software that you consider who is paying for it, because someone is. There is no such thing as free software.

Một điều quan trọng khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở là bạn để ý xem ai đang trả tiền cho nó, bởi vì, nguời nào đó đang trả tiền. Chả có cái gì là phần mềm miễn phí cả.

Sometimes open source software is developed under a license with undesirable properties (e.g. the GPL), such that people are willing to pay for a (proprietary) version of it that is not subject to that license. Both Monty Widenius and Richard Stallman have argued for the necessity of such a mechanism to fund open source software, lest there be insufficient resources for its development. Clojure doesn't use the GPL, thus conveying more freedom to its users, but precluding me from funding it via dual licensing.

Thỉnh thoảng phần mềm mã nguồn mở đuợc phát triển duới một giấy phép có một số đặc điểm nhiều người không ưa (ví dụ GPL), nghĩa là những người sẵn lòng trả tiền cho (phiên bản thuơng mại của) nó không nằm trong danh sách đối tượng giấy phép nhắm đến. Cả Monty Widenius và Richard Stallman đã tranh cãi về sự cần thiết có một cơ chế để gây quỹ cho phần mềm mã nguồn mở, để tránh việc không có đủ người tham gia phát triển. Clojure không dùng GPL, vì thế mang lại cho nguời dùng của nó nhiều tự do hơn, nhưng ngăn cản tôi gây quỹ cho nó qua cấp giấy phép kép.

Some companies develop technology as a component of a proprietary product or service, absorbing it as a necessary expense, only to decide that it is not a core, unique, or advantage-bearing business function. They can reduce their costs in ongoing development by open sourcing it, deriving benefit from community contributions and letting them focus on their core business. It is important to note that the bulk of the costs are often in the original development, and are paid for by the proprietary product or service. That is not the case for Clojure.

Một số công ty phát triển kỹ thuật như một thành phần của một sản phẩm thuơng mại hay dịch vụ, hấp thụ nó như một chi phí cần thiết, chỉ để quyết định rằng nó không phải là một chức năng kinh doanh cốt lõi, duy nhất, hay mang tính lợi thế. Họ có thể giảm chi phí phát triển bằng cách mở mã nguồn của nó, thu lợi từ các đóng góp của cộng đồng và cho họ chú tâm vào việc kinh doanh cốt lõi của họ. Lưu ý quan trọng là phần lớn các chi phí thuờng nằm ở giai đoạn phát triển ban đầu, và được bù lại bằng sản phẩm hay dịch vụ thuơng mại. Đó không phải là truờng hợp của Clojure.

Some open source is the product of academic research, and is funded by the academic institution and/or research grants. That is not the case for Clojure.

Một số mã nguồn mở là sản phẩm của nghiên cứu hàn lâm, và đuợc tài trợ bởi học viện hàn lâm và/hoặc các trợ cấp nghiên cứu của chính phủ. Đó không phải là truờng hợp của Clojure.

Some open source software is (partially) funded by proprietary support. It is important to note that often the support income does not in fact make it to the people who create the software. Such income models work best for support sold to conservative enterprises. That is not the case for Clojure.

Một số phần mềm mã nguồn mở đuợc tài trợ (một phần) bởi các hỗ trợ thuơng mại. Lưu ý quan trọng là thuờng các thu nhập hỗ trợ trên thực tế không đến tay những nguời tạo ra phần mềm. Ví dụ bán dịch vụ hỗ trợ cho các công ty. Đó không phải là truờng hợp của Clojure.

There are companies that make software themselves, whose consumers see a value in it and willingly pay to obtain that value. The money produced by this process pays the salaries of the people who are dedicated to making it, and some profit besides. It's called "proprietary software". People pay for proprietary software because they have to, but otherwise the scenario is very similar to open source - people make software, consumers get value from it. In fact, we often get a lot less with proprietary software - vendor lock-in, no source etc. Most alarmingly, this is the only model that associates value with software itself, and therefore with the people who make it.

Có những công ty tự làm phần mềm, khách hàng của họ thấy giá trị của chúng và sẵn lòng trả tiền để có đuợc giá trị đó. Tiền từ quá trình này trả luơng cho những nguời dành thời gian tạo ra nó, và tạo ra một số lợi nhuận bên cạnh đó. Nó đuợc gọi là "phần mềm thuơng mại". Nguời ta trả tiền cho phần mềm thuơng mại vì họ bị buộc phải làm thế, nhưng mặt khác kịch bản rất giống với mã nguồn mở - nguời ta làm phần mềm, khách hàng hưởng giá trị từ nó. Trong thực tế, chúng ta thuờng chịu nhiều thiệt thòi với phần mềm thuơng mại - phụ thuộc vào nhà sản xuất, không mã nguồn v.v. Đáng báo động nhất là, đây là mô hình duy nhất liên kết giá trị với bản thân phần mềm, và vì thế, với những nguời làm nó.

Why don't people pay for open source software? Primarily, because they don't have to. I think also, partially, it is because open source software often doesn't have a price tag. I think it should. I'd like to pay for open source, and know the money is going to those who create it. I'd like companies to expect to pay for it. I'd like to see people make a living (and even profit!) directly making open source, not as a side effect of some other proprietary process, to dedicate themselves to it, and not have it be hobby/side work.

Tại sao nguời ta không trả tiền cho phần mềm mã nguồn mở? Chủ yếu, là vì họ không phải làm thế. Tôi cũng nghĩ, một phần, bởi vì phần mềm mã nguồn mở thuờng không ghi giá. Tôi nghĩ nên ghi. Tôi muốn trả tiền cho mã nguồn mở, và biết tiền sẽ đến tay những nguời tạo ra nó. Tôi muốn các công ty biết họ nên trả tiền cho nó. Tôi muốn thấy nguời ta có thể sống (và thậm chí thu lợi nhuận) trực tiếp nhờ vào viết mã nguồn mở, không phải như một hiệu ứng phụ của một số các tiến trình thuơng mại nào đó, để cống hiến bản thân họ cho nó, và không phải có nó chỉ như thú vui/công việc bên lề.

Unfortunately, there seems to be no way to convey the full benefits of open source software while forcing people to pay for it. Only in the proprietary (including dual-license) model is there a direct connection between the consumers of software and the funding of those that produce it. This is having the effect of driving open source software towards having zero apparent cost, becoming a free bounty of someone else's other profitable endeavors, and is severely compromising our profession.

Thật không may, duờng như không có cách nào để truyền đạt lợi ích đầy đủ của phần mềm mã nguồn mở trong khi bắt nguời ta trả tiền cho nó. Chỉ trong mô hình thuơng mại (bao gồm cả giấy phép kép) mới có một kết nối trực tiếp giữa khách hàng và việc gây quỹ cho những nguời sản xuất nó. Điều này có tác động lái phần mềm mã nguồn mở về phía có chi phí bề mặt bằng 0, biến nỗ lực có thể sinh lợi của nguời khác thành vật tặng miễn phí, và đang hủy hoại nghiêm trọng nghề nghiệp của chúng ta.

Nguồn: Funding Clojure 2010

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ngoc Dao

102 bài viết.
370 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
77 8
Làm thế nào để nâng cấp trang web mà không làm gián đoạn dịch vụ? Đây là câu hỏi phỏng vấn các công ty lớn thường hỏi khi bạn xin vào vị trí làm lậ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
77 8
White
49 1
Bài viết này giải thích sự khác khác nhau giữa hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kĩ thuật phần mềm (software engineering), hi vọng ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
49 1
White
46 3
Nếu là team leader, giám đốc công ty hay tướng chỉ huy quân đội, vấn đề cơ bản bạn gặp phải là “hướng mọi người đi theo con đường bạn chỉ ra”. Thử...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
46 3
Bài viết liên quan
White
14 6
Có lẽ cụm từ "linux" đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Xuất hiện nhiều lần trong tin tức và các bài viết nói về những phần mềm mã nguồn mở gầ...
Luong Vo viết 4 năm trước
14 6
White
0 0
Clojure là ngôn ngữ functional có hỗ trợ OOP. Về mặt khoa học máy tính, có nhiều cách để thực hiện đa hình. Ở phiên bản trước 1.2, đa hình trong Cl...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
102 bài viết.
370 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!