Lock With Redis
TIL
782
Scala
50
Redis
16
White

Vu Nhat Minh viết ngày 24/08/2016

Lock With Redis

Đặt gạch, sẽ viết cụ thể hơn về Lock bằng Redis (setnx) :smile:
http://redis.io/commands/setnx

abstract class RedisLock
extends UsesExecutionContext
{
 val lockTimeout = 30000L // 30s
 val now = new DateTime()
 private[this] val client = new ReadableWritableRedisClient

 /**
  * Redis Lock Algorithm:http://redis.io/commands/setnx
  */
 def withLockInRedis[R](key: String)(f: => Future[R]): Future[R] = {
  {
   for {
    lockHoldingTime <- lock(key)
    expired <- {
     lockHoldingTime match {
      case Some(_: Long) => Future(false)
      case None => isExpired(key)
     }
    }
    _ <- {
     if (lockHoldingTime.isEmpty && !expired) {
      Future.failed(new LockedException)
     } else if (lockHoldingTime.isEmpty && expired) {
      tryToAcquireAfterExpire(key).map {
       case false => throw new FailedToAcquireLockException
       case true => ()
      }
     } else {
      Future(())
     }
    }
    result <- f
    _ <- {
     lockHoldingTime match {
      case Some(t: Long) => releaseLock(key, t).map {
       case false => throw new FailedToReleaseLockException
       case true => ()
      }
      case None => Future(())
     }
    }
   } yield {
    result
   }
  }
 }

 def lock(key: String): Future[Option[Long]] = {
  val expireTime = now.getMillis + lockTimeout + 1
  client.setNx(key, expireTime.toString)
  .map{Option(_).collect{case true => expireTime}}
 }

 def isExpired(key: String): Future[Boolean] = {
  client.getString(key).map { v =>
   val setTime = v.getOrElse(throw new RedisException(s"can not get with key: $key")).toLong
   setTime < now.getMillis
  }.recover {
   case e:RedisException => false
  }
 }

 def tryToAcquireAfterExpire(key: String): Future[Boolean] = {
  val expireTime = now.getMillis + lockTimeout + 1
  client.getSet(key, expireTime.toString)
  .map { v =>
   val oldTimeStamp = v.getOrElse(throw new RedisException(s"cant not getset with key: $key")).toLong
   oldTimeStamp < now.getMillis
  }.recover {
   case e:RedisException => false
  }
 }

 def releaseLock(key: String, setValue: Long): Future[Boolean] = {
  client.getString(key).map { v =>
   val lockValue = v.getOrElse(throw new RedisException(s"cant not get with key: $key")).toLong
   val recognizedMyLock = lockValue == setValue
   if (recognizedMyLock) client.delete(key)
   recognizedMyLock
  }.recover {
   case e: RedisException => false
  }
 }
}

VuNhatMinh 23-08-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

56 bài viết.
942 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
144 32
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết hơn 5 năm trước
144 32
White
114 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết gần 6 năm trước
114 4
White
82 7
Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này...
Vu Nhat Minh viết 4 năm trước
82 7
Bài viết liên quan
White
10 0
Kí tự Regex cơ bản Về cơ bản thì các sử lý matching của scala.util.matching.Regex sẽ được "phó thác" (delegate) cho java Regex. Bạn có thể tạo một ...
huydx viết gần 6 năm trước
10 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
56 bài viết.
942 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!