Load testing locally like a boss
Apache
16
bench
2
load test
1
Male avatar

tuhoanggggg viết ngày 21/08/2015

Apache Bench

➜ ~ ab -t 5 -c 20 https://www.google.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1604373 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.google.com (be patient)
Finished 310 requests


Server Software:    gws
Server Hostname:    www.google.com
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1,RC4-SHA,2048,128

Document Path:     /
Document Length:    18694 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  5.098 seconds
Complete requests:   310
Failed requests:    302
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 302, Exceptions: 0)
Total transferred:   6090903 bytes
HTML transferred:    5817201 bytes
Requests per second:  60.81 [#/sec] (mean)
Time per request:    328.910 [ms] (mean)
Time per request:    16.446 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     1166.74 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   113 161 37.9  156   542
Processing:  124 155 40.7  149   634
Waiting:    88 128 27.5  126   350
Total:    244 316 56.1  303   863

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  303
 66%  312
 75%  315
 80%  318
 90%  339
 95%  385
 98%  512
 99%  591
 100%  863 (longest request)

Cài đặt và sử dụng khá đơn giản:

$ brew tap homebrew/apache
$ brew install ab
$ ab -t 10 -c 10 https://www.google.com

trong đó -t là tổng thời gian chạy (số giây) và -c là tổng số request chạy cùng 1 lúc.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

tuhoanggggg

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Giả sử bạn cần parse JSON có nội dung như sau: json "{\"order_id\":\"12345\",\"customer_id\":\"AUD101\"},{\"order_id\":\"12346\",\"customer_id\":...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
Bài này đi theo bài: (Link). Sẽ là một bài đơn giản, không cao siêu, mục đích là để bạn get started with testing càng sớm càng tốt. Viết code mà k...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!