[Lập trình theme WordPress - 05] Code cho header.php
Lập trình theme WordPress
1
White

khiemyc viết ngày 05/07/2016

[Lập trình theme WordPress - 05] Code cho header.php

Hàm functions.php
<?php
  /**
  @khai bao hang gia tri
    @ THEME_URL = lay duong dan thu muc theme
    @ CORE = lay duong dan cua thu muc / core
  **/
define("THEME_URL",get_stylesheet_directory());
define ("CORE",THEME_URL . "/core");
/** 
 nhung file /core/init.php
**/
require_once(CORE ."/init.php" );

/**
thiet lap chieu rong noi dung
**/
if (!isset($content_width)){
  $content_width = 620;
}
/**
khai bao chuc nang trong theme
**/

if (!function_exists("thachpham_theme_setup")){
  function thachpham_theme_setup(){
    /* thiet lap texdomain*/
    $language_folder = THEME_URL . "/languages";
    load_theme_textdomain("thachpham",$language_folder);
    /* tu dong thme link rss len <head> **/
    add_theme_support("automatic-feed-links");
    /* theme post thumbnail */
    add_theme_support("post-thumbnails");
    /* post formats*/
    add_theme_support("post-formats",array(
      "image",
      "video",
      "gallery",
      "quate",
      "link"
      ));
    /* theme title-tag */
    add_theme_support("title-tag");
    /* theme custom background */
    $default_backgroud = array("default-color"=> "#e8e8e8");
    add_theme_support("coustom_background",$default_backgroud);
    /* them menu*/
    register_nav_menu("primary-menu",__("primary Menu","thachpham"));
    /* tao sidebar*/
    $sidebar = array(
      "name" => __("Main Sidebar","thachpham"),
      "id"  =>"main-sidebar",
      "description" => __("Default sidebar"),
      "class" => "main-sidebar",
      "before_title" =>'<h3 class="widgettitle">',
      "after_title" =>'</h3>'
      );
    register_sidebar($sidebar);
  }
  add_action("init","thachpham_theme_setup");
}

/*----------
  teamplate functions*/
if (!function_exists("thachpham_header")){
  function thachpham_header(){?>
    <div class="site-name">
      <?php
        if(is_home()){
          printf('<h1><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></h1>',
            get_bloginfo("url"),
            get_bloginfo("description"),
            get_bloginfo("sitename"));
        }else{
        printf('<p><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></p>',
            get_bloginfo("url"),
            get_bloginfo("description"),
            get_bloginfo("sitename"));
      }
      ?>
      </div>
      <div class="site-description"><?php bloginfo("description");?></div><?php  
  }
}

/** 
thiet lap menu
**/

if(!function_exists("thachpham_menu")){
  function thachpham_menu($menu){
    $menu = array(
      "theme_location"=>$menu,
      "container" => "nav",
      "container_class" => $menu
      );
      wp_nav_menu($menu);
  }
}
--------
<! DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes();?>/>
<head>
  <meta charset="<?php bloginfo("charset");?>"/>
  <link rel="profile" href="http://gmgp.org/xfn/11"/>
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo("pingback_url");?>"/>
  <?php wp_head();?>
</head>
<body <?php body_class();?>>
  <div id="container">
  <div class="logo">
    <?php thachpham_header();?>
    <?php thachpham_menu("primary-menu");?> 

    </div>


khiemyc 06-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khiemyc

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 2
ví dụ hàm sizeof()
khiemyc viết hơn 3 năm trước
1 2
White
1 3
Tính P=1.3.5...(2n+1) n=0 code giả: include include int S(int n); int main() { int n; printf("nhap vao so n: "); scanf("%d",&n); in...
khiemyc viết hơn 3 năm trước
1 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!