[Lập trình theme WordPress - 05] Code cho header.php
Lập trình theme WordPress
2
White

khiemyc viết ngày 05/07/2016

[Lập trình theme WordPress - 05] Code cho header.php

Hàm functions.php
<?php
  /**
  @khai bao hang gia tri
    @ THEME_URL = lay duong dan thu muc theme
    @ CORE = lay duong dan cua thu muc / core
  **/
define("THEME_URL",get_stylesheet_directory());
define ("CORE",THEME_URL . "/core");
/** 
 nhung file /core/init.php
**/
require_once(CORE ."/init.php" );

/**
thiet lap chieu rong noi dung
**/
if (!isset($content_width)){
  $content_width = 620;
}
/**
khai bao chuc nang trong theme
**/

if (!function_exists("thachpham_theme_setup")){
  function thachpham_theme_setup(){
    /* thiet lap texdomain*/
    $language_folder = THEME_URL . "/languages";
    load_theme_textdomain("thachpham",$language_folder);
    /* tu dong thme link rss len <head> **/
    add_theme_support("automatic-feed-links");
    /* theme post thumbnail */
    add_theme_support("post-thumbnails");
    /* post formats*/
    add_theme_support("post-formats",array(
      "image",
      "video",
      "gallery",
      "quate",
      "link"
      ));
    /* theme title-tag */
    add_theme_support("title-tag");
    /* theme custom background */
    $default_backgroud = array("default-color"=> "#e8e8e8");
    add_theme_support("coustom_background",$default_backgroud);
    /* them menu*/
    register_nav_menu("primary-menu",__("primary Menu","thachpham"));
    /* tao sidebar*/
    $sidebar = array(
      "name" => __("Main Sidebar","thachpham"),
      "id"  =>"main-sidebar",
      "description" => __("Default sidebar"),
      "class" => "main-sidebar",
      "before_title" =>'<h3 class="widgettitle">',
      "after_title" =>'</h3>'
      );
    register_sidebar($sidebar);
  }
  add_action("init","thachpham_theme_setup");
}

/*----------
  teamplate functions*/
if (!function_exists("thachpham_header")){
  function thachpham_header(){?>
    <div class="site-name">
      <?php
        if(is_home()){
          printf('<h1><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></h1>',
            get_bloginfo("url"),
            get_bloginfo("description"),
            get_bloginfo("sitename"));
        }else{
        printf('<p><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a></p>',
            get_bloginfo("url"),
            get_bloginfo("description"),
            get_bloginfo("sitename"));
      }
      ?>
      </div>
      <div class="site-description"><?php bloginfo("description");?></div><?php  
  }
}

/** 
thiet lap menu
**/

if(!function_exists("thachpham_menu")){
  function thachpham_menu($menu){
    $menu = array(
      "theme_location"=>$menu,
      "container" => "nav",
      "container_class" => $menu
      );
      wp_nav_menu($menu);
  }
}
--------
<! DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes();?>/>
<head>
  <meta charset="<?php bloginfo("charset");?>"/>
  <link rel="profile" href="http://gmgp.org/xfn/11"/>
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo("pingback_url");?>"/>
  <?php wp_head();?>
</head>
<body <?php body_class();?>>
  <div id="container">
  <div class="logo">
    <?php thachpham_header();?>
    <?php thachpham_menu("primary-menu");?> 

    </div>


khiemyc 06-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khiemyc

4 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 2
ví dụ hàm sizeof()
khiemyc viết hơn 5 năm trước
1 2
White
1 3
Tính P=1.3.5...(2n+1) n=0 code giả: include include int S(int n); int main() { int n; printf("nhap vao so n: "); scanf("%d",&n); in...
khiemyc viết hơn 5 năm trước
1 3
Bài viết liên quan
White
3 0
Tiếp nối cái (Link) của mình như bài trước mình đã ngồi setup được cái wordpress cơ bản trên server rồi Bài viết này mình sẽ chưa vội bay vô code ...
Đồng Đăng Khoa viết hơn 1 năm trước
3 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!