Lập trình Future với Scala
TIL
609
Scala
50
White

Vu Nhat Minh viết ngày 25/05/2016

Future trong Scala có rất nhiều ứng dụng nhưng có một vài cách dùng chính

Future chạy song song với Main Thread

Tạo một Future về cơ bản là ném xử lý cho một thread khác sẽ chạy song song với Main Thread

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val f = Future(10)

Future độc lập

Tạo một Future độc lập (ở luôn trạng thái đã thực thi xong) không cần Execution Context

import scala.concurrent._

val g = Future.successful(10)
val h = Future.failed{ new Exception("Error in The Future") }

Nhiều Future chạy song song

Future.sequence

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val futures: List[Future[Int]] = (1 to 10).toList.map(i => Future(i))
val f: Future[List[Int]] = Future.sequence(futures)

Ở đây mình đã biến List[Future] thành Future[List]. Khi thực thi f thì 10 Future bên trong sẽ chạy song song bằng các thread độc lập với Main Thread. Kết quả trả về là List[Int]

Future.traverse

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val futures: Future[List[Int]] = Future.traverse((1 to 10).toList)(i => Future(i))

Ở đây kết quả sẽ là kiểu Future[List] sau khi gọi Future.traverse

Future.firstCompletedOf

Cho nhiều Future chạy song song và trả về thằng hoàn thành trước nhất

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val futures: List[Future[Int]] = (1 to 10).toList.map(i => Future(i))
val f: Future[Int] = Future.firstCompletedOf(futures)

Future.find

Cho nhiều Future chạy song song và trả về thằng hoàn thành trước nhất thỏa mãn điều kiện

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val futures: List[Future[Int]] = (1 to 10).toList.map(i => Future(i))
val f: Future[Option[Int]] = Future.find(futures){ _ % 3 == 1 } // Ket qua chia het cho 3

find có thể không tìm thấy, nên giá trị trả về ở đây sẽ là Option[Int]

Future.reduce và Future.fold

Kết hợp kết quả của nhiều Future chạy song song. Có thể dùng reduce hoặc fold

import scala.concurrent._
import ExecutionContext.Implicits.global

val futures: List[Future[Int]] = (1 to 10).toList.map(i => Future(i))
val f: Future[Int] = Future.reduce(futures){ (r,v) => r+v }
val g: Future[Int] = Future.fold(futures)(-5){ (r,v) => r+v }

Ở đây mình cộng dồn với kết quả trả về từ các Future. Hàm reduce chỉ đơn giản trả về tổng, còn hàm fold sẽ lấy giá trị đầu tiên -5 rồi mới thực hiện cộng dồn.

VuNhatMinh 25-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

54 bài viết.
786 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
121 30
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết gần 3 năm trước
121 30
White
96 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết 3 năm trước
96 4
White
62 5
Đây là phần cuối của một series chuyên về thiết kế UI. Bạn nên đọc (Link) trước khi bắt đầu đọc phần này. Luật số 7: "Ăn trộm" như là một nghệ sỹ...
Vu Nhat Minh viết 3 năm trước
62 5
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 2 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
54 bài viết.
786 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!