Làm việc với transaction trong Ecto
elixir
40
White

kiennt viết ngày 27/12/2016

Bài viết này là bản dịch chương 10 cuốn What 's new in Ecto 2.0

Đây là một cuốn sách rất hay nói về các cách sử dụng Ecto cũng như tư tưởng đằng sau việc thiết kế API của Ecto - thư viện chuẩn để làm việc với database của Elixir

Chúng tôi đang dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Nếu bạn muốn đọc thêm nhiều chương bằng tiếng Việt khác, hãy truy cập https://ecto.elixirvn.com/.

Nếu bạn muốn đóng góp cho bản dịch tốt hơn, đừng ngần ngại hãy tạo Pull Request gửi tới chúng tôi.

Tạo transaction với Ecto.Multi

Ecto dựa vào các Database transaction khi muốn nhiều hoạt động được thực hiện cùng với nhau. Transaction có thể được thực thi thông qua hàm Repo.transaction:

Repo.transaction(fn ->
 mary |> Ecto.Changeset.change(balance: mary.balance - 10) |> Repo.update!
 john |> Ecto.Changeset.change(balance: mary.balance + 10) |> Repo.update!
end)

Khi chúng ta mong muốn cả hai hoạt động được thành công cùng nhau như ví dụ ở trên, transaction là lựa chọn hiển nhiên. Tuy nhiên, transaction sẽ trở nên khá phức tạp nếu các hoạt động này có thể thất bại:

Repo.transaction(fn ->
 case mary |> Ecto.Changeset.change(balance: mary.balance - 10) |> Repo.update! ->
  {:ok, mary} ->
   case john |> Ecto.Changeset.change(balance: mary.balance + 10) |> Repo.update! ->
    {:ok, john} ->
     {mary, john}
    {:error, changeset} ->
     Repo.rollback({:john, changeset})
   end
  {:error, changeset} ->
   Repo.rollback({:mary, changeset})
 end
end)

Nói cách khác, transaction trong Ecto có thể bị lồng nhau. Ví dụ, tưởng tượng các transaction ở trên bị di chuyển vào một hàm khác, transfer_money(mary, john, 10), và bên cạnh việc chuyển tiền, chúng ta cũng muốn log lại giao dịch này:

Repo.transaction(fn ->
 case transfer_money(many, john, 10) ->
  {:ok, {mary, john}} ->
   Repo.insert!(%Transfer{from: mary.id,, to: john.id, amount: 10})
  {:error, {who, changeset}} ->
   Repo.rollback(who, changeset)
 end
end)

Đoạn code ở trên chạy trong một transaction, và sau đó gọi hàm transfer_money/3 cũng chạy trong một transaction. Đoạn code này có thể làm việc bởi vì Ecto chuyển hoá bất cứ transaction lồng (nested transaction) thành một savepoint một cách tự động. Trong trường hợp transaction ở trong bị thất bại, nó sẽ rollback về một điểm savepoint cụ thể.

Trong khi transaction lồng có thể giúp code dễ đọc hơn bằng cách chia nhỏ các transaction lớn thành nhiều transaction con nhỏ hơn, vẫn có một vài vấn đề về tính rườm ra khi phải xử lý transaction dựa vào việc transaction đó có thành công hay không. Hơn thế nữa, việc lồng nhau khá là giới hạn, vì tất cả các hoạt động sẽ phải thực hiện trong một transaction chủ ở bên ngoài.

Một cách tiếp cận tốt (declarative) hơn đó là định nghĩa tất cả các hoạt động mà chúng ta muốn thực hiện trong một transaction tách biệt với việc thực thi transaction đó. Với cách này, chúng ta có thể tạo nên hoạt động của transaction mà không cần phải quan tâm tới ngữ cảnh thực thi hay là kịch bản thành công/thất bại của từng hoạt động riêng lẻ. Đó chính xác là cách mà Ecto.Multi sẽ cho phép chúng ta xây dựng.

Tạo transaction với các cấu trúc dữ liệu

Hãy cùng viết lại đoạn code ở trên với Ecto.Multi. Đoạn code đầu tiên để chuyển tiền giữa mary và john có thể viết như sau:

Ecto.Multi.new
|> Ecto.Multi.update(:mary, Ecto.Changeset.change(mary, balance: mary.balance - 10))
|> Ecto.Multi.update(:john, Ecto.Changeset.change(john, balance:
john.balance + 10))

Ecto.Multi là một cấu trúc dữ liệu cho phép chúng ta định nghĩa các hoạt động nào phải được thực hiện cùng nhau mà không cần quan tâm về việc chúng sẽ được thực hiện ở đâu, và thực hiện như nào. Ecto.Multi có phần lớn các API giống với Ecto.Repo, với sự khác biệt là mỗi một hoạt động phải có một tên cụ thể. Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa 2 hoạt động cập nhật, với các tên :mary, :john. Như chúng ta sẽ thấy, các tên này rất quan trọng khi xử lý kết quả của những hoạt động này.

Từ việc Ecto.Multi chỉ là một cấu trúc dữ liệu, chúng ta có thể truyền nó như là tham số tới các hàm khác, cũng như trả về nó trong một hàm. Giả sử multi được tạo ra ở đoạn code trên được di chuyển vào một hàm transfer_money(mary, john, 10), chúng ta có thể thêm một hoạt động để lưu lại giao dịch như sau:

transfer_money(mary, john, 10)
|> Ecto.Multi.insert(:transfer, %Transfer(from: mary.id, to: john.id, amount: 10})

Điều này có thể coi là đơn giản hơn so với cách tiếp cận sử dụng transaction lồng mà chúng ta đã thấy trước đây. Một khi tất cả các hoạt động được định nghĩa ở trong một multi, chúng ta có thể gọi tới hàm Repo.transaction để thực thi nó như sau:

transfer_money(mary, john, 10)
|> Ecto.Multi.insert(:transfer, %Transfer(from: mary.id, to: john.id, amount: 10})
|> Repo.transaction
|> case do
 {:ok, %{mary: mary, john: john, transfer: transfer}} ->
  # handle success case
 {:error, name, value, rolled_back_change} ->
  # handle failure case
end

Nếu tất cả các hoạt động trong multi đều thành công, hàm Repo.transaction sẽ trả về {:ok, map} trong đó map là một map có khoá là tên của tất cả các hoạt động, và value của khoá là giá trị được trả về khi hành động với khoá đó thành công. Nếu bất cứ hành động nào thất bại, transaction sẽ phải được roll back và hàm Repo.transaction trả về {:error, name, value, rolled_back_changes} trong đó name là tên của hoạt động thất bại, value là giá trị trả về của hoạt động đó, rolled_back_changeset là map của các hoạt động thành công khác được thực thi trước hành động thất bại.

Nói cách khác, Ecto.Multi tự quản lý hết các luồng điều khiển cho chúng ta, trong khi nó phân tách định nghĩa transaction, và cách transaction này được thực thi, điều này cho phép chúng ta có thể tạo ra các hành động một cách rất đơn giản.

Testing

Một lợi điểm của việc sử dụng Ecto.Multi đó là chúng ta có thể duyệt qua tất cả các hoạt động trong multi và sử dụng các dữ liệu này để viết test. Ví dụ, chúng ta có thể test như sau:

test "transfers from mary to john" do
 multi = transfer_money(mary, john, 10)
 assert [{:mary, {:update, mary_changeset, _}},
     {:john, {:update, john_changeset, _}}] = Ecto.Multi.to_list(multi)
 assert mary_changeset.changes.balance == mary.balance - 10
 assert john_changeset.changes.balance == john.balance + 10
end

Các giá trị phụ thuộc

Bên cạnh các hoạt động như insert, updatedelete. Ecto.Multi cũng cung cấp các hàm để quản lý các kịch bản phức tạp hơn. Ví dụ, prependappend có thể được dùng để gộp các multi với nhau. Tổng quát hơn, hàm Ecto.Multi.run/3 có thể sử dụng để định nghĩa bất cứ hoạt động nào phụ thuộc vào kết quả của các hoạt động trước đó trong multi.

Chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế bằng cách xem lại vấn đề đã được nêu lên từ chương trước. Chúng ta muốn thay đổi một post trong khi truyền vào một list các tags được biểu diễn bằng một chuỗi được phân tách bởi các dấu phảy. Đến cuối chương trước, chúng ta đã xây dựng một giải pháp để có thể thêm vào bất cứ tag nào chưa tồn tại và sau đó lấy ra tất cả các tag bằng hai câu query.

defmodule MyApp.Post do
 use Ecto.Schema

 # Schema is the same
 schema "posts" do
  field :title
  field :body
  many_to_many :tags, MyApp.Tag, join_through: "posts_tags"
  timestamps()
 end

 # Changeset is the same
 def changeset(struct, params \\ %{}) do
  struct
  |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title, :body])
  |> Ecto.Changeset.put_assoc(:tags, parse_tags(params))
 end

 # Parse tags has slightly changed
 defp parse_tags(params) do
  (params["tags"] || "")
  |> String.split(",")
  |> Enum.map(&String.trim/1)
  |> Enum.reject(& &1 == "")
  |> insert_and_get_all
 end

 defp insert_and_get_all([]) do
  []
 end
 defp insert_and_get_all(names) do
  maps = Enum.map(names, &%{name: &1})
  Repo.insert_all MyApp.Tag, maps, on_conflict: :nothing
  Repo.all from t in MyApp.Tag, where: t.name in ^names
 end
end

Mặc dù hàm insert_and_get_all/1 là idempotent, cho phép chúng ta có thể chạy nó nhiều lần và vẫn có cùng kết quả, tuy nhiên do nó không chạy trong một transaction, nên bất cứ thất bại nào trong khi cố gắng thay đổi post cha, có thể dẫn tới trường hợp các tag được tạo ra mà không có bất cứ post nào được liên kết với chúng.

Hãy cùng sửa lại lỗi ở trên bằng cách sử dụng Ecto.Multi. Bắt đầu bằng việc chia logic vào 2 modules PostTag, và giữ chúng khỏi bị side-effects:

defmodule MyApp.Post do
 use Ecto.Schema

 schema "posts" do
  add :title
  add :body
  many_to_many :tags, MyApp.Tag, join_through: "posts_tags"
  timestamps()
 end

 def changeset(struct, tags, params) do
  struct
  |> Ecto.Changeset.cast(params, [:title, :body])
  |> Ecto.Changeset.put_assoc(:tags, tags)
 end
end

defmodule MyApp.Tag do
 use Ecto.Schema

 schema "tags" do
  add :name
  timestamps()
 end

 def parse(tags) do
  (tags || "")
  |> String.split(",")
  |> Enum.map(&String.trim/1)
  |> Enum.reject(& &1 == "")
 end
end

Giờ đây, bất cứ khi nào chung ta muốn thêm một post với nhiều tags, chúng ta có thể tạo ra một multi bao lấy các hoạt động này:

def insert_or_update_post_with_tags(post, params) do
 Ecto.Multi.new
 |> Ecto.Multi.run(:tags, &insert_and_get_all_tags(&1, params))
 |> Ecto.Multi.run(:post, &insert_or_update_post(&1, post, params))
 |> Repo.transaction
end

defp insert_and_get_all_tags(_changes, params) do
 case MyApp.Tag.parse(params["tags"]) do
  [] ->
   []
  tags ->
   maps = Enum.map(names, &%{name: &1})
   Repo.insert_all(MyApp.Tag, maps, on_conflict: :nothing)
   Repo.all(from t in MyApp.Tag, where: t.name in ^names)
 end
end

defp insert_or_update_post(%{tags: tags}, post, params) do
 Repo.insert_or_update MyApp.Post.changeset(post, tags, params)
end

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng Ecto.Multi.run/3 hai lần với hai lý do khác nhau:

 1. Trong Ecto.Multi.run(:tags, ...), chúng ta dùng run/3 vì muốn thực hiện cả 2 hành động insert_allall, trong khi multi hỗ trợ API Ecto.Multi.insert_all/4, nó không hỗ trợ API Ecto.Multi.all/3. Bất cứ khi nào chúng ta muốn thực hiện một hành động mà Ecto.Multi chưa hỗ trợ, chúng ta có thể fallback về hàm run/3

 2. Trong Ecto.Multi.run(:post, ...), chúng ta sử dụng run/3 vì chúng ta cẩn truy cập vào giá trị của hoạt động trước đó. Tham số đầu tiên của run/3 là một map với kết quả của các hoạt động trước. Để lấy tags được trả về từ bước trước, chúng ta đơn giản chỉ cần sử dụng pattern matching trên %{tags: tags).

Trong khi run/3 khá là tiện dụng khi cần phải thực hiện những API mà Ecto.Multi chưa hỗ trợ trực tiếp, nó có một điểm dở đó là các hoạt động định nghĩa bởi Ecto.Multi.run/3 là mờ (opaque), và do đó, chung không thể nào test được bằng cách dùng Ecto.Multi.to_list/1 như chúng ta dùng ở phần trước. Mặc dù vậy, Ecto.Multi vẫn cho phép chúng ta có thể giảm thiểu rất nhiều những đoạn code rườm rà khi làm việc với transaction.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

kiennt

30 bài viết.
329 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
100 19
Mọi chuyện bắt đầu từ nắm 2013 trong quá trình xây dựng chức năng login với Facebook, tôi đã tìm ra một cách để tấn công vào các hệ thống login với...
kiennt viết hơn 5 năm trước
100 19
White
74 5
Trong tuần vừa rồi, mình có đọc chương 7 cuốn sách (Link). Bài viết này nhằm mục đích giúp mình tổng hợp lại những kiến thức đã học được về chương ...
kiennt viết hơn 3 năm trước
74 5
White
33 5
1. Đặt vấn đề Một trong các vấn đề của một hệ thống backend là bài toán điều phối request tới các nguồn dữ liệu. Xét bài toán với một hệ thống bl...
kiennt viết gần 5 năm trước
33 5
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
9 6
White
7 1
Bạn đang viết application với Elixir? Bạn sắp release sản phẩm hay đơn giản thỉnh thoảng bạn không biết tại sao service A lại lăn đùng ra chết hay ...
Trần Việt Thắng viết gần 3 năm trước
7 1
White
1 0
Custom Ecto.Type Version hiện tại của Ecto.Type không support một số datatype sử dụng khi validate. Ví dụ như MapSet. Thành ra đành phải tự viết đ...
Vie viết 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
329 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!