Làm sao để "container_of" macro làm việc

Làm sao để "container_of" macro làm việc & một ví dụ**

Ở đây tôi đưa ra một ví dụ nhỏ về container_of macro:
Macro container_of được định nghĩa trong linux /kernel.h
syntax: container_of( pointer, container_type, container_field );
code:
file main.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
#define container_of(ptr, type, member) ({      \
 const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);  \
(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})

struct test1 {
  int a;
};
  struct test2 {
  int b;
  struct test1 z;
  int c;
};
int main()
{
  /* existing structure */
  struct test2 *obj;
  obj = malloc(sizeof(struct test2));
  if(obj == NULL){
     printf("Error: Memory not allocated...!\n");
  }
  obj->z.a = 51;
  obj->b = 100;
  obj->c = 53;

  /* pointer to existing entry */  
  struct test1 *obj1 = &obj->z;
  struct test2 *obj2 = container_of(obj1, struct test2, z);
  printf("obj2->b = %d\n", obj2->b);

  return 0;
}

compile: $ gcc -o main main.c
output: ./main
obj2->b = 100

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ĐiTIm

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!