Làm ảnh gif từ matplotlib
TIL
781
White

Tulip4attoo viết ngày 09/08/2018

Problem

Hôm nay, khi thực hiện code thử linear regression , lúc cần visualization lại cách mà gradient điều chỉnh rồi fit dần dần như thế nào, mình cần 1 cái ảnh gif để mình họa. Vấn đề là, matpltlib, công cụ visualization quen thuộc trong python, thì có 1 cách làm ảnh gif rất bất tiện.

fig, ax = plt.subplots()

x = np.arange(0, 2*np.pi, 0.01)
line, = ax.plot(x, np.sin(x))

def animate(i):
  line.set_ydata(np.sin(x + i/10.0)) # update the data
  return line,

# Init only required for blitting to give a clean slate.
def init():
  line.set_ydata(np.ma.array(x, mask=True))
  return line,

ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, np.arange(1, 200), init_func=init, interval=25, blit=True)

Vấn đề của hàm FuncAnimation là hàm animate có vẻ không phù hợp cho các ảnh gif có độ tùy chỉnh cao, và nói chung đọc qua thì mình cảm thấy nó hơi phức tạp quá mức cần thiết.

Cách giải quyết

Để tạo ra ảnh gif, ta có thể lưu 1 list các ảnh, rồi kết nối các ảnh lại thành ảnh gif. Package sử dụng là imageio. Ta dùng hàm mimsave để tạo ra file gif từ 1 list các hình tĩnh.

# some lines not related to visualization

def plot_for_offset(x, y, x_prime, w, b, i, loss_value):
  # Data for plotting
  fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,5))
  ax.plot(x, y, 'bo', x_prime, x_prime * w[0,0] + b[0,0])
  ax.grid()
  ax.set(xlabel='X', ylabel='Y',
      title="Iter: {}, w: {}, b: {}, loss value: {}".format(i, w, b, loss_value))
  ax.set_xlim(-0.1, 1.1)
  ax.set_ylim(1, 5)

  # IMPORTANT ANIMATION CODE HERE
  fig.canvas.draw()    # draw the canvas, cache the renderer
  image = np.frombuffer(fig.canvas.tostring_rgb(), dtype='uint8')
  image = image.reshape(fig.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))

  return image

image_list = []
iter_list = [0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14]
epsilon = 5e-3

with tf.Session() as sess:
  sess.run(init_op)
  loss_value = 1
  i = -1
  while loss_value > epsilon:
    i += 1
    _, loss_value = sess.run((train, loss))
    b = biases.eval()
    w = weights.eval()
    if i in iter_list or (i + 1) % 10 == 0:
      image_list.append(plot_for_offset(x, y, x_prime, w, b, i, loss_value))
    if i > 200:
      break

imageio.mimsave('./linear_regression_fitting.gif', image_list, fps=1.5)

Tada, và sản phẩm của chúng ta là:


Sử dụng gradient để fit linear regression

Tham khảo

 1. https://ndres.me/post/matplotlib-animated-gifs-easily/
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tulip4attoo

12 bài viết.
87 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
31 5
Các bạn có thể đọc các bài còn lại trong series ở đây: + Phần 1: https://kipalog.com/posts/TaobotchoiTRextrongChromephan1Hardcodeversion + Phần 2...
Tulip4attoo viết 3 năm trước
31 5
White
29 4
Bài toán FizzBuzz FizzBuzz vốn là bài toán vui ở Anh để dạy cho cho trẻ con làm quen với phép chia. Sau đó, nó được thay đổi đôi chút để có thể là...
Tulip4attoo viết 4 năm trước
29 4
White
14 0
TensorFlow là một framework về machine learning, đặc biệt chuyên về Deep learning của Google. Nếu chưa biết về TensorFlow, bạn có thể coi giới thiệ...
Tulip4attoo viết hơn 2 năm trước
14 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
87 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!