Kotlin SpringJPA Hibernate One-To-Many relationship
Kotlin
104
springjpa
20
hibernate
8
onetomany
2
Male avatar

loveprogramming viết ngày 21/05/2021

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/kotlin-springjpa-hibernate-one-many-relationship

Kotlin SpringJPA Hibernate One-To-Many relationship

In the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to implement Kotlin SpringJPA Hibernate One-To-Many relationship application with SpringBoot.

Related posts:

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.3.9
– Spring Tool Suite – Version 3.8.1.RELEASE
– Spring Boot: 1.5.6.RELEASE

 • MySQL Database – Kotlin language

  II. Practice

  In the tutorial, We create a Kotlin SpringBoot project that have 2 entities Company and Product with One-To-Many relationship as below:

kotlin springjpa hibernate one-to-many - relationship uml

Project Structure:

kotlin springjpa hibernate one-to-many - project structure

Step to do:

 • Create Kotlin SpringBoot project
 • Create Kotlin data models
 • Create Spring JPA repositories
 • Implement RestController
 • Run and check results

  1. Create Kotlin SpringBoot project

  Using SpringToolSuite to create a Kotlin SpringBoot project.

More step details, you can follow below tutorial:

Then add needed dependencies:

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/kotlin-springjpa-hibernate-one-many-relationship

Kotlin SpringJPA Hibernate One-To-Many relationship

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
4 2
Vấn đề Nay mình được các giao cho cái việc đồng bộ cái database với elasticsearch, đầu tiên là mình dùng thằng logstash cho nó chạy schedule 5 ph...
hunghh.dev viết 12 tháng trước
4 2
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinreadwritecsvfileexample How to read/write CSV file in Kotlin In this tutorial, we're gonna look at examples tha...
loveprogramming viết 3 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!