Kotlin SpringBoot + Ajax JQuery PUT nested objects + Bootstrap example

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/kotlin-spring-boot/kotlin-springboot-ajax-jquery-put-nested-objects-bootstrap-example

Kotlin SpringBoot + Ajax JQuery PUT nested objects + Bootstrap example

In this tutorial, JavaSampleApproach will show you way to implement a web application with Jquery Ajax that PUTs Nested Objects to Kotlin SpringBoot server.

I. Technologies

– Java 1.8
– Maven 3.6.1
– Spring Tool Suite – Version 3.8.1.RELEASE
– JQuery
– Bootstrap
– Spring Boot – 1.5.7.RELEASE

II. Practice

In the tutorial, we build a SpringBoot project as below:

kotlin springboot ajax jquery http delete - project structure

Step to do
– Create Kotlin Spring Boot project
– Create data models
– Create web controller
– Create RestController for GET/PUT requests
– Create an index.html view
– Create Ajax PUT & GET requests
– Run & Check results

1. Create Kotlin Spring Boot project

Use Spring Tool Suite to create a Spring Starter Project with Kotlin language, dependencies:

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/spring-boot/kotlin-spring-boot/kotlin-springboot-ajax-jquery-put-nested-objects-bootstrap-example

Kotlin SpringBoot + Ajax JQuery PUT nested objects + Bootstrap example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinreadwritecsvfileexample How to read/write CSV file in Kotlin In this tutorial, we're gonna look at examples tha...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
White
1 0
Thi thoảng chúng ta sẽ gặp vấn đề khi request ajax trên safari, rõ ràng cái url ta request vẫn sống nhăn răng và mạng thì vẫn đều đều, ấy mà bọn Sa...
Nguyễn Thế Huy viết 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!