Kotlin Properties – Read/Write Properties from/to .properties/.XML File
Kotlin
104
XML
7
properties
5
Male avatar

loveprogramming viết ngày 07/05/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-properties-read-write-properties-file-properties-xml-file

Kotlin Properties – Read/Write Properties from/to .properties/.XML File

In the post, we show how to Read/Write Properties from/to .Properties/.XML files by Kotlin language.

I. Kotlin - Read/Write Properties from/to .Properties file

1. Write Properties to .Properties file

1.1 Properties store() method

We use java.util.Properties.store() methods:


// 1.
fun store(out: OutputStream, comments: String): Unit

-> Writes this property list (key and element pairs) in this Properties table 
to the output stream in a format suitable for loading into a Properties table using the load(InputStream) method.

// 2.
fun store(writer: Writer, comments: String): Unit

-> Writes this property list (key and element pairs) in this Properties table 
to the output character stream in a format suitable for using the load(Reader) method.

1.2 Kotlin Program – write Properties to .properties file


package com.javasampleapproach.kotlin.properties

import java.io.FileOutputStream
import java.io.FileWriter
import java.io.IOException
import java.util.Properties

fun main(args: Array) {
  val properties = Properties()

  properties.put("db.username", "username")
  properties.put("db.password", "password")
  properties.put("db.driver", "org.postgresql.Driver")
  properties.put("db.url", "jdbc:postgresql://localhost/testdb")

  var propertiesFile = System.getProperty("user.dir") + "\\file.properties"
    
  /*
   * Approach 1: 
   * use -> 'java.util.Properties.store(out: OutputStream, comments: String)'
   */
  var fileOutputStream = FileOutputStream(propertiesFile)
  properties.store(fileOutputStream, "save to properties file")
  
  /*
   * Approach 2: 
   * use -> 'java.util.Properties.store(writer: Writer, comments: String)'
   */
  propertiesFile = System.getProperty("user.dir") + "\\file_1.properties"
  val fileWriter = FileWriter(propertiesFile)
  properties.store(fileWriter, "save to properties file")
}

-> .properties output file:

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-properties-read-write-properties-file-properties-xml-file

Kotlin Properties – Read/Write Properties from/to .properties/.XML File

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
9 5
Trước giờ logic code của mình vẫn luôn dễ dãi như gái làng chơi nên đôi khi nó đã support thêm cho mình cái đức tính càng lúc càng không (thèm) kiê...
Rice viết gần 3 năm trước
9 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!