Kotlin Firebase Realtime Database – Get List of Data example | Android
Kotlin
87
firebase
33
android
80
Male avatar

loveprogramming viết ngày 24/04/2021

https://grokonez.com/android/kotlin-firebase-realtime-database-get-list-data-example-android

Kotlin Firebase Realtime Database – Get List of Data example | Android

In previous post, we had known how to read/write single data object. Today, we're gonna look at way to get List of Data in an Android App.

Related Article:
Kotlin Firebase Realtime Database – Read/Write Data example | Android

More Practice:
Kotlin Firebase Realtime Database – Display List of Data with FirebaseRecyclerAdapter | Android

I. Way to get List of Data

0. Add Firebase to Android App

Please visit Kotlin - Add_Firebase_to_Android_App for details.

1. Write to specific child of a node

Before retrieving all data item from a list, we need a node that contains child nodes as data items. So we should write data to each node at first.

Assume that we have a class like this:


@IgnoreExtraProperties
class Message {

  var author: String? = ""
  var body: String? = ""
  var time: String? = ""

  constructor() {
    // Default constructor required for calls to DataSnapshot.getValue(Message.class)
  }

  // ...

  @Exclude
  fun toMap(): Map {
    val result = HashMap()
    result.put("author", author!!)
    result.put("body", body!!)
    result.put("time", time!!)

    return result
  }
}

Use the updateChildren() method, we can write data to specific child node without overwriting other child nodes (by specifying a path for the key):

More at:

https://grokonez.com/android/kotlin-firebase-realtime-database-get-list-data-example-android

Kotlin Firebase Realtime Database – Get List of Data example | Android

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

447 bài viết.
78 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Tôi đã gặp vấn đề với việc đồng bộ danh bạ trên chiếc Samsung Galaxy S6 Edge của khi bật chế độ tiết kiệm pin. Sau khi tìm kiếm 1 lúc, tôi đã tìm r...
Lương Trưởng viết 2 năm trước
1 0
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết 6 năm trước
9 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
447 bài viết.
78 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!