Kotlin – filter() map examples
Kotlin
104
filter
7
Map
10
Male avatar

loveprogramming viết ngày 27/04/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-filter-map-examples

Kotlin – filter() map examples

In the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to filter Kotlin map colletion by examples.

I. Kotlin filter map

Initial data for practicing:


val customerMap = mapOf(Pair(Customer("Jack", 25), Address("NANTERRE CT", "77471")),
            Pair(Customer("Mary", 37), Address("W NORMA ST", "77009")),
            Pair(Customer("Peter", 17), Address("S NUGENT AVE", "77571")),
            Pair(Customer("Amos", 23), Address("E NAVAHO TRL", "77449")),
            Pair(Customer("Craig", 45), Address("AVE N", "77587")),
            Pair(Customer("Laura", 32), Address("NANTERRE CT", "77471")),
            Pair(Customer("Steven", 39), Address("S NUGENT AVE", "77571")),
            Pair(Customer("Paul", 18), Address("E NAVAHO TRL", "77449")),
            Pair(Customer("Mary", 61), Address("S NUGENT AVE", "77571")))

1. filter()

Method signature:

public inline fun <K, V> Map<out K, V>.filter(predicate: (Map.Entry<K, V>) -> Boolean): Map<K, V>

-> Returns a new map containing all key-value pairs matching the given [predicate].

Practice:

var map = customerMap.filter { (customer, address) -> customer.age > 18 && address.street === "S NUGENT AVE" }
map.forEach{println("${it.key}, ${it.value}")}
/*
  Customer(name=Steven, age=39), Address(street=S NUGENT AVE, postcode=77571)
  Customer(name=Mary, age=61), Address(street=S NUGENT AVE, postcode=77571)
*/

2. filterNot()

Method signature:

More at:

Kotlin – filter() map examples

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 8
Đây là một câu hỏi thường gặp trong những buổi phỏng vấn ứng viên Java, và cũng có không ít bạn vì câu hỏi này mà gặp trắc trở, hôm nay chúng ta sẽ...
Hoàng Nguyễn viết gần 6 năm trước
18 8
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/nodejs/nodejsexpressbootstrapfilterlistjquery NodeJS/Express + Bootstrap Filter List + JQuery example In the tutorial, we sh...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!