Kotlin – Java Static Method equivalent in Kotlin
Kotlin
104
Male avatar

loveprogramming viết ngày 16/04/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-java-static-method-equivalent-kotlin

Kotlin – Java Static Method equivalent in Kotlin

This tutorial shows you a way to represent Java static method in Kotlin using Object Expression.

I. Technology

 • Java 1.8
 • Kotlin 1.1.2

  II. Practice

  1. Java static Classes and Methods

  
  public class Foo {
  
  public static String exe() {
    return "grokonez.com";
  }
  
  public static String upperCase(String s) {
    return s.toUpperCase();
  }
  
  public static class Bar {
  
    public static String bar() {
      return "Bar";
    }
  }
  
  public static class Num {
  
    public static Integer doubleInt(Integer i) {
      return new Integer(i.intValue() * 2);
    }
  }
  }

  2. Equivalent in Kotlin

  Using Kotlin Object Expression, we can make "static" Equivalent:

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-java-static-method-equivalent-kotlin

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinreadwritecsvfileexample How to read/write CSV file in Kotlin In this tutorial, we're gonna look at examples tha...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinmutableimmutablevariablevalvsvar Kotlin mutable & immutable variable – Val vs Var In the tutorial, JavaSampleAp...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!