Kotlin – Convert Map to/from Properties
Kotlin
104
properties
5
Map
10
Male avatar

loveprogramming viết ngày 27/04/2021

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-map-tofrom-properties

Kotlin – Convert Map to/from Properties

In the post, we show how to convert 'Kotlin Map to Properties' and versus case 'Properties to Kotlin Map'.

I. Kotlin - Convert Map to Properties

Use toProperties() method of Map class,
-> Method signature:


fun Map.toProperties(): Properties

Practice:


package com.javasampleapproach.kotlin.map2properties

fun main(args: Array) {
  val map = mutableMapOf()
  map.put("db.username", "username")
  map.put("db.password", "password")
  map.put("db.driver", "org.postgresql.Driver")
  map.put("db.url", "jdbc:postgresql://localhost/testdb")
  
  // Converts this [Map] to a [Properties] object.
  // use -> fun Map.toProperties(): Properties
  val propertiesOfMap = map.toProperties()
  
  // Traverse through propertiesOfMap
  propertiesOfMap.forEach{(k, v) -> println("key=$k, value=$v")}
  /*
    key=db.password, value=password
    key=db.url, value=jdbc:postgresql://localhost/testdb
    key=db.username, value=username
    key=db.driver, value=org.postgresql.Driver
   */
}

II. Kotlin - Convert Properties to Map

Iterate through Properties object by forEach or for-loop statement then manually use put(key: K, value: V) method of Map interface.

Practice:

More at:

https://grokonez.com/kotlin/kotlin-convert-map-tofrom-properties

Kotlin – Convert Map to/from Properties

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 7 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
17 8
Đây là một câu hỏi thường gặp trong những buổi phỏng vấn ứng viên Java, và cũng có không ít bạn vì câu hỏi này mà gặp trắc trở, hôm nay chúng ta sẽ...
Hoàng Nguyễn viết hơn 5 năm trước
17 8
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/kotlin/kotlinreadwritecsvfileexample How to read/write CSV file in Kotlin In this tutorial, we're gonna look at examples tha...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!