Kiểu biến trong Java
TIL
753
Java
164
White

Hùng Nguyễn Văn viết ngày 30/04/2017

Kiểu biến trong Java

Biến local

 • Phạm vi trong phương thức, constructor, khối.
 • Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối.
 • Cần có giá trị khởi tạo trước khi sử dụng.

Biến instance

 • Phạm vi đối tượng.
 • Tồn tại cũng đối tượng.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Sẽ có giá trị mặc định được gán sau khi đối tượng được tạo. Kiểu số thì là 0, kiểu boolean thì là false...
 • Lưu trong bộ nhớ Heap.

Biến static

 • Phạm vi lớp.
 • Tồn tại cùng chương trình.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Lưu trong bộ nhớ static.
 • Giá trị mặc định: kiểu sô là 0, kiểu boolean là false...
 • Cách đặt tên: public static final thì tên viết HOA và có giá trị khởi tạo (vì là final) còn không thì như biến local và instance. Ví dụ:
public static final int TOTAL = 10;
public static int count;

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định Kích cỡ mặc định
boolean false 1 bit
char '\u0000' 4 byte
byte 0 1 byte
short 0 2 byte
int 0 4 byte
long 0L 8 byte
float 0.0f 4 byte
double 0.0d 8 byte

HungNguyenVan 24-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
MongoDB Replication với Docker Bước 1: Lấy 1 image mongo về docker pull mongo Bước 2: Tạo 1 network trong docker tên là mymongocluster doc...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 3 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết 12 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 2 năm trước
0 4
White
0 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết gần 5 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!