Kiểu biến trong Java
TIL
781
Java
207
White

Hùng Nguyễn Văn viết ngày 30/04/2017

Kiểu biến trong Java

Biến local

 • Phạm vi trong phương thức, constructor, khối.
 • Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối.
 • Cần có giá trị khởi tạo trước khi sử dụng.

Biến instance

 • Phạm vi đối tượng.
 • Tồn tại cũng đối tượng.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Sẽ có giá trị mặc định được gán sau khi đối tượng được tạo. Kiểu số thì là 0, kiểu boolean thì là false...
 • Lưu trong bộ nhớ Heap.

Biến static

 • Phạm vi lớp.
 • Tồn tại cùng chương trình.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Lưu trong bộ nhớ static.
 • Giá trị mặc định: kiểu sô là 0, kiểu boolean là false...
 • Cách đặt tên: public static final thì tên viết HOA và có giá trị khởi tạo (vì là final) còn không thì như biến local và instance. Ví dụ:
public static final int TOTAL = 10;
public static int count;

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định Kích cỡ mặc định
boolean false 1 bit
char '\u0000' 4 byte
byte 0 1 byte
short 0 2 byte
int 0 4 byte
long 0L 8 byte
float 0.0f 4 byte
double 0.0d 8 byte

HungNguyenVan 24-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
MongoDB Replication với Docker Bước 1: Lấy 1 image mongo về docker pull mongo Bước 2: Tạo 1 network trong docker tên là mymongocluster doc...
Hùng Nguyễn Văn viết 4 năm trước
2 0
White
1 0
Đối với những chương trình đa luồng (multithreads) thường gặp những trường hợp khi nhiều luồng cùng muốn truy cập vào 1 dữ liệu nên có thể gây ra c...
Hùng Nguyễn Văn viết hơn 1 năm trước
1 0
White
1 5
Backend quản lý sinh viên với NodeJS NodeJS Chạy javascript trên serverside Mongodb NoSql Sử dụng cấu trúc keyvalue Json javascript obj...
Hùng Nguyễn Văn viết gần 4 năm trước
1 5
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!