Kiểu biến trong Java
TIL
499
Java
68
White

Hùng Nguyễn Văn viết ngày 30/04/2017

Kiểu biến trong Java

Biến local

 • Phạm vi trong phương thức, constructor, khối.
 • Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối.
 • Cần có giá trị khởi tạo trước khi sử dụng.

Biến instance

 • Phạm vi đối tượng.
 • Tồn tại cũng đối tượng.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Sẽ có giá trị mặc định được gán sau khi đối tượng được tạo. Kiểu số thì là 0, kiểu boolean thì là false...
 • Lưu trong bộ nhớ Heap.

Biến static

 • Phạm vi lớp.
 • Tồn tại cùng chương trình.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Lưu trong bộ nhớ static.
 • Giá trị mặc định: kiểu sô là 0, kiểu boolean là false...
 • Cách đặt tên: public static final thì tên viết HOA và có giá trị khởi tạo (vì là final) còn không thì như biến local và instance. Ví dụ:
public static final int TOTAL = 10;
public static int count;

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định Kích cỡ mặc định
boolean false 1 bit
char '\u0000' 4 byte
byte 0 1 byte
short 0 2 byte
int 0 4 byte
long 0L 8 byte
float 0.0f 4 byte
double 0.0d 8 byte

HungNguyenVan 24-04-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hùng Nguyễn Văn

6 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
MongoDB Replication với Docker Bước 1: Lấy 1 image mongo về docker pull mongo Bước 2: Tạo 1 network trong docker tên là mymongocluster doc...
Hùng Nguyễn Văn viết 10 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!