Kết nối Database SQL Server sử dụng C#
TIL
797
bloghotro
2
Male avatar

bloghotro viết ngày 08/03/2021

Hướng dẫn kết nối Database SQL Server sử dụng C

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:

SQL Server 2014 (OK for others SQL Server).
Visual Studio 2013 (OK for other VS)

2- Tạo Data Connection kết nối từ Visual Studio vào SQL Server

Tạo Data Connection trên Visual Studio cho phép bạn xem cơ sở dữ liệu của bạn trực tiếp trên Visual Studio.
Về bản chất chương trình C# của bạn kết nối vào SQL Server mà không cần tạo Data Connections trên Visual Studio. Tuy nhiên việc tạo Data Connection giúp bạn biết chắc chắn rằng bạn đã kết nối thành công với SQL Server.

Thêm Server:
Trước hết bạn cần phải thêm một Server. Đó là máy tính cài đặt SQL Server, nó có thể là máy tính của bạn.
Trên Server Explorer:

Thêm Data Connection

Data Connection đã được tạo ra.

Connection String là một chuỗi có các thông tin để bạn kết nối với cơ sở dữ liệu từ C#. Bạn cần lấy ra chuỗi (string) này. Nhấn phải chuột vào Data Connection vừa được tạo ra, chọn Properties.

3- Kết nối SQL Server từ C#
Tạo một Project có tên ” ConnectSQLServer“

Project đã được tạo ra.

Bạn cần một vài class tiện ích giúp kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Server.

`DBSQLServerUtils.cs
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;
namespace Tutorial.SqlConn
{
class DBSQLServerUtils
{

  public static SqlConnection
       GetDBConnection(string datasource, string database, string username, string password)
  {
    //
    // Data Source=TRAN-VMWARE\SQLEXPRESS;Initial Catalog=simplehr;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=12345
    //
    string connString = @"Data Source="+datasource+";Initial Catalog="
          +database+";Persist Security Info=True;User ID="+username+";Password="+password;
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
    return conn;
  }


}

}
DBUtils.cs
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;
namespace Tutorial.SqlConn
{
class DBUtils
{
public static SqlConnection GetDBConnection()
{
string datasource = @"tran-vmware\SQLEXPRESS";

    string database = "simplehr";
    string username = "sa";
    string password = "1234";
    return DBSQLServerUtils.GetDBConnection(datasource, database, username, password);
  }
}

}
Đoạn mã dùng để kiểm tra kết nối:
Program.cs
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Tutorial.SqlConn;
using System.Data.SqlClient;
namespace ConnectSQLServer
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Getting Connection ...");
SqlConnection conn = DBUtils.GetDBConnection();
try
{
Console.WriteLine("Openning Connection ...");
conn.Open();
Console.WriteLine("Connection successful!");
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
}
Console.Read();
}
}
}`

Đọc thêm nhiều tài liệu hơn tại: https://bloghotro.com/tu-hoc-c/
bloghotro 08-03-2021

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

bloghotro

2 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!