Kendo Grid: Reloading/refreshing

$('#GridName').data('kendoGrid').dataSource.read();
$('#GridName').data('kendoGrid').refresh();
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Colour Guy

7 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
HTML: HTML Date: Time: JS: JavaScript $("datepicker").mask("99999999"); $("timeStartPicker").mask("99:99:99"); Trong đó:
Colour Guy viết hơn 3 năm trước
2 0
White
1 0
function process() { getMD5( document.getElementById("myfileinput").files0], prog = console.log("Progress: " + prog) ).then( res = consol...
Colour Guy viết hơn 3 năm trước
1 0
White
1 0
Chỉnh CSS: CSS .GridNoHeaderOfYou .kgridheader { height: 0; borderbottomwidth: 0; display: none; overflow: hidden; }
Colour Guy viết hơn 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
1 0
Chỉnh CSS: CSS .GridNoHeaderOfYou .kgridheader { height: 0; borderbottomwidth: 0; display: none; overflow: hidden; }
Colour Guy viết hơn 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!