Kendo: Drag item from Grid to Treelist
TIL
497
kendo
5
kendoUI
5
Grid
2
treelist
1
White

Đặng Chiến viết ngày 17/08/2017

//I'am using razor to initiate grid and treelist
 var grid1 = $("#gridClipList");
 var treelist1 = $("#treelistPlaylist");
 grid1.kendoDraggable({
     filter: "tr",
     hint: function (e) {
      var item = $('<div class="k-grid k-widget" style="background-color: DarkOrange; color: black;"><table><tbody><tr>' + e.html() + '</tr></tbody></table></div>');
      return item;
      },
     group: "gridGroup1",
    });
 treelist1.kendoDropTarget({
     drop: function (e) {
       var dataItem = grid1.data("kendoGrid").dataSource.getByUid(e.draggable.currentTarget.data("uid"));
       var treelistItem = {
          StartTime: "test",
          Name: dataItem.Name,
          Duration: dataItem.Duration,
          Description: "test",
          Code: dataItem.Code,
          Programme: "test",
          Source: "test"
        };
        treelist1.data("kendoTreeList").dataSource.add(treelistItem);
        treelist1.data("kendoTreeList").refresh();
        console.log(treelistItem);
      },
      group: "gridGroup1",
    });
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đặng Chiến

7 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
HTML: HTML Date: Time: JS: JavaScript $("datepicker").mask("99999999"); $("timeStartPicker").mask("99:99:99"); Trong đó:
Đặng Chiến viết 7 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Chỉnh CSS: CSS .GridNoHeaderOfYou .kgridheader { height: 0; borderbottomwidth: 0; display: none; overflow: hidden; }
Đặng Chiến viết 7 tháng trước
0 0
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!