Javascript: Calcuate MD5 hash of a large file
TIL
595
Javascript
247
md5
1
White

Colour Guy viết ngày 18/10/2017

function process() {
 getMD5(
  document.getElementById("my-file-input").files[0],
  prog => console.log("Progress: " + prog)
 ).then(
  res => console.log(res),
  err => console.error(err)
 );
}

function readChunked(file, chunkCallback, endCallback) {
 var fileSize  = file.size;
 var chunkSize = 4 * 1024 * 1024; // 4MB
 var offset   = 0;

 var reader = new FileReader();
 reader.onload = function() {
  if (reader.error) {
   endCallback(reader.error || {});
   return;
  }
  offset += reader.result.length;
  // callback for handling read chunk
  // TODO: handle errors
  chunkCallback(reader.result, offset, fileSize); 
  if (offset >= fileSize) {
   endCallback(null);
   return;
  }
  readNext();
 };

 reader.onerror = function(err) {
  endCallback(err || {});
 };

 function readNext() {
  var fileSlice = file.slice(offset, offset + chunkSize);
  reader.readAsBinaryString(fileSlice);
 }
 readNext();
}

function getMD5(blob, cbProgress) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  var md5 = CryptoJS.algo.MD5.create();
  readChunked(blob, (chunk, offs, total) => {
   md5.update(CryptoJS.enc.Latin1.parse(chunk));
   if (cbProgress) {
    cbProgress(offs / total);
   }
  }, err => {
   if (err) {
    reject(err);
   } else {
    // TODO: Handle errors
    var hash = md5.finalize();
    var hashHex = hash.toString(CryptoJS.enc.Hex);
    resolve(hashHex);
   }
  });
 });
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.2/components/core.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.2/components/md5.js"></script>
<input id="my-file-input" type="file">
<button onclick="process()">Process</button>

Libs: https://code.google.com/archive/p/crypto-js/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Colour Guy

7 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
HTML: HTML Date: Time: JS: JavaScript $("datepicker").mask("99999999"); $("timeStartPicker").mask("99:99:99"); Trong đó:
Colour Guy viết 12 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
43 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 2 năm trước
43 8
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!