JavaScript: Tự thêm các kí tự đặc biệt theo format khi nhập vào kiểu Date, Time
TIL
592
maskedinput
1
masked input
1
White

Đặng Chiến viết ngày 03/08/2017

HTML:

<p>Date: <input type="text" id="datepicker" placeholder="dd-MM-yyyy"/></p>
<p>Time: <input type="text" id="timeStartPicker" placeholder="HH:mm:ss"/></p>

JS:

<script src="jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.maskedinput.js" type="text/javascript"></script>
$("#datepicker").mask("99-99-9999");
$("#timeStartPicker").mask("99:99:99");

Trong đó:

a - Thay thế cho kí tự chữ (A-Z,a-z)
9 - Thay thế cho kí tự số (0-9)
* - Thay thế cho kí tự chữ và số (A-Z,a-z,0-9)

Download:

Nguyên bản
Đã nén(.min.js)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đặng Chiến

7 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!