JavaScript - Callback oẳn tà là vằn
TIL
787
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 03/02/2018

JavaScript - Callback oẳn tà là vằn

Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 12. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


Đọc về Promise và Async đều không vào, tất cả đều trỏ đến callback như một thứ nền tảng cần phải nắm được trước khi đi tiếp đến những phần kia. Mà đúng là mình không hiểu về callback thật, cứ nói bừa dùng bừa thôi. Vậy nên đành nhấc mông ra khỏi gường và ngồi vào ghế.

Ghi chú: Bài này phần lớn là dịch từ bài Callback Hell của Max Ogden.

Callback hell trông như thế nào?

Là những thứ oằn tà là vằn như thế này:

fs.readdir(source, function (err, files) {
 if (err) {
  console.log('Error finding files: ' + err)
 } else {
  files.forEach(function (filename, fileIndex) {
   console.log(filename)
   gm(source + filename).size(function (err, values) {
    if (err) {
     console.log('Error identifying file size: ' + err)
    } else {
     console.log(filename + ' : ' + values)
     aspect = (values.width / values.height)
     widths.forEach(function (width, widthIndex) {
      height = Math.round(width / aspect)
      console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + height)
      this.resize(width, height).write(dest + 'w' + width + '_' + filename, function(err) {
       if (err) console.log('Error writing file: ' + err)
      })
     }.bind(this))
    }
   })
  })
 }
})

Là:

 • những dòng code được lùi vào 1, 2, 3 đến n tab
 • trông như một kim tự tháp,
 • mỗi block được kết thúc bởi {)
 • nhìn qua tưởng nó sẽ chạy từ trên xuống dưới, dòng trên chạy xong thì sẽ đến dòng dưới. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Ok, "hell" thì hiểu, chứ callback trong "callback hell" nghĩa là gì?

Theo từ điển tiếng Anh, callback có vài nghĩa:

 • bạn đang họp thì vợ gọi, nhấc máy bảo vợ "Đang bận, anh sẽ gọi lại sau", đó là callback
 • bạn thấy ai gọi lỡ cho mình, bạn gọi lại, đó là callback
 • hết giờ nghỉ giải lao mà bạn vẫn chưa vào, sếp bạn gọi bảo "mày vào làm tiếp đi, deadline đến đít kia kìa", đó là callback.
 • tỷ lệ sinh tăng đột biến vì lỗi bao cao su, hãng Ok phải thu hồi hàng trăm nghìn sản phẩm trên thị trường, đó cũng là ... callback.

Trong mấy nghĩa trên, cái ý "sẽ làm việc gì sau đó" là gần nhất với những gì cảm nhận được của callback trong lập trình. Wikipedia định nghĩa là:

 • In computer programming, a callback is any executable code that is passed as an argument to other code, which is expected to call back (execute) the argument at a given time. This execution may be immediate as in a synchronous callback, or it might happen at a later time as in an asynchronous callback.
 • A callback is often back on the level of the original caller.

À vậy là:

 • Callback chỉ là 1 cách gọi thôi, để chỉ đoạn "executable code" nào đó. Trong phần lớn các trường hợp, executable code đấy là đơn giản chỉ là một khai báo function.
 • Với function thông thường, thì:
  • thường xuyên nhất là ta truyền tham số vào là các con số, chuỗi, mảng, object,
  • nhưng ở đây ta truyền vào cả 1 executable code (function callback) nói trên vào tham số.
 • Từ đó hiểu rằng, callback là 1 function nào đó đóng vai trò là tham số truyền vào 1 function khác.
 • Tùy vào ngôn ngữ lập trình hoặc xử lý của lập trình viên, mà cái callback kia sẽ:
  • được gọi thực thi ngay lập tức. Loại này được phân vào nhóm "synchronous callback" - callbach đồng bộ.
  • được thực thi vào 1 thời điểm khác trong tương lai, không phải bây giờ. Loại này được phân vào nhòm "asynchronous callback" - callback bất đồng bộ.

Có lẽ nào callback chỉ đơn giản là function truyền vào như một tham số của function khác?

Về định nghĩa thì đúng thế. Chỉ đơn giản như vậy. Đoạn code sau minh hoạt cho cái mà ta định nghĩa ở trên

function someAction(x, y, someCallback) {
  return someCallback(x, y);
}

function calcProduct(x, y) {
  return x * y;
}

function calcSum(x, y) {
  return x + y;
}

alert(someAction(5, 15, calcProduct)); // trả về 75 = 5 x 5
alert(someAction(5, 15, calcSum)); // trả về 20 = 5 + 15

Ta thấy:

 • function someAction được truyền vào tham số ngoài x, y ra, còn có someCallback. Đây chính là function callback theo định nghĩa ở trên. Callback này có thể là calcProduct, hoặc là calcSum tùy lúc nó được gọi.

Ta cũng thấy rằng bình thường có điên mới viết kiểu trên, người ta cứ thế mà gọi calcProduct với calcSum trực tiếp cho ngắn gọn.

Vậy callback sẽ hữu dụng ở đâu?

Nếu chỉ dùng đơn giản như trên, hẳn trong JavaScript không ai quan tâm đến callback. Callback sẽ hữu dụng trong trường hợp

 • function chạy trước, sau đó mới đến lượt callback
 • function không nhận được giá trị trả về hữu ích để thực thi trên đó

Nói theo 1 cách khác, callback hữu dụng vì JavaScript là một thế giới không đồng bộ, người ta cần callback trong trường hợp:

 • thao tác với I/O
 • download files
 • đọc files
 • giao tiếp với database

Ví dụ ta có 2 hàm để download và resize kích thước ảnh:

var photo = downloadPhoto('http://coolcats.com/cat.gif');
var resizedPhoto = resizePhoto(photo);

Trong trường hợp ảnh dung lượng lớn, hoặc mạng chậm, dẫn đến downloadPhoto chưa thực hiện xong, thì photo trở thành undefined. Lúc này giá trị undefined truyền vào resizePhoto, khiến cho resizedPhoto cũng thành undefined nốt.

Callback sẽ được dùng trong trường hợp này, ta truyền function resizePhoto vào làm tham số của downloadPhoto. Điều này sẽ giúp resizePhoto chỉ được gọi khi mà quá trình download đã kết thúc, truyền cho resizePhoto một tấm hình, hoặc một object mang tên "error".


function downloadPhoto('photoURL', callbackfunction) {
 // đoạn code để download file dựa trên url truyền vào
}

downloadPhoto('http://coolcats.com/cat.gif', resizePhoto);

function resizePhoto(error, photo) {
 if (error) { console.error('Download bị lỗi!', error) }
 else {
  // tiến hành resize ảnh
  console.log('Ảnh đã download và resize thành công: ', photo)
 }
}

console.log('Download bắt đầu');

Nhìn vào đoạn code trên, ta thấy thứ tự thực hiện như sau:

 • Đầu tiên, hàm downloadPhotoresizePhoto sẽ được JavaScript engine khai báo (cho dù phần khai báo hàm resizePhoto có nằm bên dưới downloadPhoto('http://coolcats.com/cat.gif', resizePhoto);)
 • Tiếp theo, hàm downloadPhoto sẽ được gọi, đường dẫn của ảnh và hàm resizePhoto được truyền vào dưới dạng tham số.
 • Tiếp theo nữa, dòng chữ "Download bắt đầu" được in ra.
 • Hàm resizePhoto sẽ chỉ được gọi khi mà downloadPhoto download xong (ra ảnh, hoặc ra error). Quá trình download kéo dài trong bao lâu thì thời gian resizePhoto phải đợi để được gọi cũng kéo dài bấy lâu.

Vậy điều gì cần nhớ với callback?

 1. Callback chỉ là cách để lưu lại việc gì cần làm vào 1 thời gian sau đó.
 2. Đừng nhìn vào code mà nghĩ là nó sẽ được đọc từ trên xuống dưới. Như trong trường hợp trên, thứ tự đảo lộn nhảy tùm lum.

Vậy khi callback biến thành hell thì phải xử lý thế nào?

Có 3 nguyên tắc:

 1. Viết code ngắn gọn, tường minh
 2. Module hóa
 3. Xử lý từng lỗi phát sinh

Từng nguyên tắc được minh họa qua ví dụ sau:

 1. Viết code ngắn gọn, tường minh.

  Đây một đoạn code JavaScript sử dụng thư viện browser-request để tạo 1 AJAX request đến server. Có lẽ đoạn code này dùng để đọc form, khi người dùng nhấn nút submit thì thông tin của ô input sẽ được ghi nhận, truyền vào function request, function request này lại có 1 callback không đặt tên để xử lý trường status ngoài trang web khi đã có kết quả gửi trả về từ server. Nhìn ban đầu thì nó đúng là "hell" thật.

  var form = document.querySelector('form')
  form.onsubmit = function (submitEvent) {
   var name = document.querySelector('input').value
   request({
    uri: "http://example.com/upload",
    body: name,
    method: "POST"
   }, function (err, response, body) {
    var statusMessage = document.querySelector('.status')
    if (err) return statusMessage.value = err
    statusMessage.value = body
   })
  }
  

  Sau khi áp dụng nguyên tắc 1 "Viết code ngắn gọn, mọi function có tên rõ ràng, tách bạch các chức năng", tức là đặt tên cho 2 function không tên, code mới trông như sau, dễ hiểu hơn hẳn:

  document.querySelector('form').onsubmit = formSubmit
  
  function formSubmit (submitEvent) {
   var name = document.querySelector('input').value
   request({
    uri: "http://example.com/upload",
    body: name,
    method: "POST"
   }, postResponse)
  }
  
  function postResponse (err, response, body) {
   var statusMessage = document.querySelector('.status')
   if (err) return statusMessage.value = err
   statusMessage.value = body
  }
  

  Lưu ý là dù khai báo của formSubmitpostResponse bị đặt xuống dưới cùng, thì do cơ chế hoisting, JavaScript vẫn tìm đến phần khai báo này đầu tiên trước khi gọi hàm.

 2. Module hóa:

  Tạo 1 file formUploader.js chứa 2 function quan trọng ở trên, rồi nhúng vào file code chính.

  File formUploader.js:

  module.exports.submit = formSubmit
  
  function formSubmit (submitEvent) {
   var name = document.querySelector('input').value
   request({
    uri: "http://example.com/upload",
    body: name,
    method: "POST"
   }, postResponse)
  }
  
  function postResponse (err, response, body) {
   var statusMessage = document.querySelector('.status')
   if (err) return statusMessage.value = err
   statusMessage.value = body
  }
  

  File index.js:

  var formUploader = require('formuploader')
  document.querySelector('form').onsubmit = formUploader.submit;
  
  

  Cách module hóa như trên sẽ:

  • giúp cho lập trình viên mới (mới học, hoặc đã có kinh nghiệm nhưng mới vào dự án) hiểu luồng logic nhanh hơn, không bị phân tâm bởi quá nhiều tiểu tiết tình huống rẽ ngang dọc.
  • module formUploader có thể được tái sử dụng ở những phần khác, tránh việc copy paste đi lại chỗ này chỗ khác.
 3. Xử lý từng lỗi phát sinh:

Lỗi? Từ "lỗi" ở đây ám chỉ những thứ gì?

 • lỗi do viết sai cú pháp sai --> do ông lập trình viên
 • lỗi runtime, dù code chạy nhưng vẫn còn 1 đống bug --> do cha lập trình viên
 • lỗi liên quan đến platform, ví dụ không có quyền truy cập file, ổ cứng lỗi, mạng bị cá mập cắn, ... --> phần này đang nhắm đến loại lỗi này (platform errors).

Nếu như quy tắc 1 và quy tắc 2 sẽ giúp đoạn code của ta sáng sủa tường minh hơn, thì quy tắc 3 này chủ yếu khiến cho việc thực thi code ổn định hơn.

Tại sao phải nghĩ đến platform error? Vì ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, đưa việc cho callback bảo nó làm, nhưng biết đâu có chuyện gì xảy ra ở đâu đó trong bóng tối, callback mất hút, ta lâm vào thế bị động. Do vậy luôn cần để tâm đến việc "tóm" lấy lỗi, đưa nó ra ánh sáng.

Trong thế giới của Node.js, error luôn là tham số đàu tiên được truyền vào callback, chứ không phải là kết quả thành công. Hãy xem lại ví dụ về downloadPhoto:

downloadPhoto('http://coolcats.com/cat.gif', resizePhoto);

function resizePhoto(error, photo) {
 if (error) { console.error('Download bị lỗi!', error) }
 else {
  // tiến hành resize ảnh
  console.log('Ảnh đã download và resize thành công: ', photo)
 }
}

Tại sao lại đưa error lên đầu? Thói quen của người Việt là cái tốt khoe ra (cho lên trước), xấu xa thì đậy lại (cho ra sau). Nhưng cách viết trên thể hiện đúng tư duy của các bạn Tây, có sao nói vậy, đưa error lên đầu để khuyến khích bản thân cần phải nghĩ đến việc xử lý xong vấn đề rồi mới đi chơi.

Kết luận:

 1. Đã hiểu thêm về callback và callback hell
 2. Đã biết thêm 3 quy tắc và lý do đằng sau mỗi quy tắc để tránh rơi vào tình trạng callback hell.
 3. Tác giả của bài viết gốc cho rằng callback là 1 trong những khái niệm quan trọng nhất trong Node.js. Trường hợp muốn đọc chi tiết hơn, tham khảo ở đây
 4. Là cơ sở để đọc tiếp về async, await, và promise.

ngminhtrung 03-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
122 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
55 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
55 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 4 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
0 5
White
3 1
Javascript inititalValue trong reduce() có quan trọng không? Day 41: Đọc code mẫu về hàm reduce() trong (Link), thấy hàm reduce() khá "đơn giản"....
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
3 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
122 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!