Java generator
TIL
765
Male avatar

phqb viết ngày 26/05/2017

Code

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Beers implements Iterable<String> {
  private int count = 0;

  class BeersIterator implements Iterator<String> {
    @Override
    public boolean hasNext() {
      return count < 99;
    }

    @Override
    public String next() {
      return (count++ + 1) + " bottles of beer.";
    }  
  }

  @Override
  public Iterator<String> iterator() {
    return this.new BeersIterator();
  }
}

class Ideone {
  public static void main (String[] args) {
    Beers beers = new Beers();
    for (String beer : beers)
      System.out.println(beer);
  }
}

Output

http://ideone.com/JNYitq

baoquocphan 27-05-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

phqb

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
qsort :: (Integral a) = a] a] qsort lst | length lst < pivot] mid = x | x pivot] maxn :: Int maxn = 1000000 main = do print ((qsort maxn...
phqb viết hơn 4 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Code import java.util.; import java.lang.; import java.io.; abstract class Chainable { public Chainable andThen(Chainable after) { Chainab...
phqb viết hơn 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!