Java core: bài 2 - biến, kiểu dữ liệu
White

Minh Tú Anh viết ngày 05/07/2017

Bài viết mang tính cá nhân, ôn lại kiến thức, ko mang tính chất hướng dẫn

Tham khảo: http://vietjack.com/java/kieu_du_lieu_trong_java.jsp

Một số điểm chú ý về biến trong java

  • có 3 loại biến: local, biến thuộc tính, biến class
  • biến local là biến khai báo trong phương thức, hàm khởi tạo,.. và không có giá trị mặc định
  • biến thuộc tính khởi tạo trong class ngoài phương thức, có giá trị mặc định (ví dụ: int a; thì a mặc định gán là 0), tồn tại trong khoảng thời gian đối tượng được tạo và hủy
  • biến class là biến tất cả các đối tượng đều dùng chung, thuộc về class, tồn tại trong toàn bộ chương trình. khai báo sử dụng từ khóa static ví dụ public static int flag;

Một số điểm chú ý về kiểu dữ liệu trong java

  • java sử dụng bảng mã unicode (khác với C dùng bảng mã ASCII)
  • java có 2 kiểu dữ liệu: kiểu dữ liệu gốc và tham chiếu
  • Literal hay một hằng là một code nguồn biểu diễn một giá trị cố định. Chúng được biểu diễn một cách trực tiếp trong code mà không cần kỹ thuật tính toán nào. Ví dụ: số 12 hay "hello"
  • Để thuận tiện, java cung cấp lớp bọc (wrapper class) cho các kiểu dữ liệu gốc, ví dụ lớp Integer là lớp bọc cho int
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh Tú Anh

10 bài viết.
9 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
13 0
Giả sử ta có thư mục cdemo trong thư mục cdemo, ta có 3 file main.c, sum.c, sum.h với nội dung lần lượt như sau main.c include "sum.h" int ma...
Minh Tú Anh viết hơn 3 năm trước
13 0
White
8 5
Đặt vấn đề mình đang phải đọc một quyển ebook tiếng anh, khổ nỗi tiếng anh thì có hạn. Vì vậy mình thường xuyên phải alt+tab giữa ebook vs google ...
Minh Tú Anh viết hơn 3 năm trước
8 5
White
7 0
1. Intent là gì ? Intents là một thành phần quan trọng trong android. Nó cho phép các thành phần ứng dụng có thể yêu cầu các hàm từ các thành phần ...
Minh Tú Anh viết hơn 4 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
9 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!