Java 8 - Ways to convert an InputStream to String
java 8
11
inputstream
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 04/03/2021

https://grokonez.com/java/ways-to-convert-inputstream-to-string

The tutorial show you many ways to convert an InputStream to String, including using Java 8 Stream.

I. Ways to convert an InputStream to a String
1. Using IOUtils
import org.apache.commons.io.IOUtils;

    String result1 = IOUtils.toString(inputStream, "UTF-8");
2. Using CharStreams
import com.google.common.base.Charsets;
import com.google.common.io.CharStreams;

    String result2 = CharStreams.toString(new InputStreamReader(inputStream, Charsets.UTF_8));
3. Using Scanner
import java.util.Scanner;

    Scanner s = null;
    try {
      s = new Scanner(inputStream);
      s.useDelimiter("\\Z");

      String result3 = s.hasNext() ? s.next() : "";
    } finally {
      s.close();
    }
4. Using StringWriter
import java.io.StringWriter;

    StringWriter writer = new StringWriter();
    IOUtils.copy(inputStream, writer, "UTF-8");
    String result4 = writer.toString();
5. Using ByteArrayOutputStream
import java.io.ByteArrayOutputStream;

    ByteArrayOutputStream bArrOutStrem = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
      bArrOutStrem.write(buffer, 0, length);
    }
    String result5 = bArrOutStrem.toString("UTF-8");
6. Using BufferedInputStream
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;

    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(inputStream);
    ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
    int ris = bis.read();
    while (ris != -1) {
      buf.write((byte) ris);
      ris = bis.read();
    }
    String result6 = buf.toString();
7. Using Java 8 Stream
The method: java.io.BufferedReader.lines() returns a Stream.
String result7 = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)).lines().collect(Collectors.joining("\n"));
II. Source code
This code is compiled successfully with Java 1.8.
package com.javasampleapproach.instream2string;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.StringWriter;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Collectors;

import org.apache.commons.io.IOUtils;

import com.google.common.base.Charsets;
import com.google.common.io.CharStreams;

public class MainApp {

  static String myString = "Java Sample Approach";

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    // using IOUtils.toString
    InputStream is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    String result1 = IOUtils.toString(is, "UTF-8");
    System.out.println("using IOUtils.toString >> " + result1);

    // using CharStreams
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    String result2 = CharStreams.toString(new InputStreamReader(is, Charsets.UTF_8));
    System.out.println("using CharStreams >> " + result2);

    // using Scanner
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    Scanner s = null;
    try {
      s = new Scanner(is);
      s.useDelimiter("\\Z");
      String result3 = s.hasNext() ? s.next() : "";

      System.out.println("using Scanner >> " + result3);
    } finally {
      s.close();
    }

    // using StringWriter
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    StringWriter writer = new StringWriter();
    IOUtils.copy(is, writer, "UTF-8");
    String result4 = writer.toString();

    System.out.println("using StringWriter >> " + result4);

    // using ByteArrayOutputStream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    ByteArrayOutputStream bArrOutStrem = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = is.read(buffer)) != -1) {
      bArrOutStrem.write(buffer, 0, length);
    }
    String result5 = bArrOutStrem.toString("UTF-8");

    System.out.println("using ByteArrayOutputStream >> " + result5);

    // using BufferedInputStream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
    ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
    int ris = bis.read();
    while (ris != -1) {
      buf.write((byte) ris);
      ris = bis.read();
    }
    String result6 = buf.toString();

    System.out.println("using BufferedInputStream >> " + result6);

    // using Java 8 Stream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));
    
    String result7 = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)).lines().collect(Collectors.joining("\n"));
    
    System.out.println("using Java 8 Stream >> " + result7);
  }
}
Run code above, the result in console window:
using IOUtils.toString >> Java Sample Approach
using CharStreams >> Java Sample Approach
using Scanner >> Java Sample Approach
using StringWriter >> Java Sample Approach
using ByteArrayOutputStream >> Java Sample Approach
using BufferedInputStream >> Java Sample Approach
using Java 8 Stream >> Java Sample Approach
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 9 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/java/java8/howtousejava8streamflatmapexampleswithlistarray How to use Java 8 Stream FlatMap Examples with List, Array In the...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
2 2
Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 8 trên Ubuntu 16.04. 1. Thêm PPA repository vào ...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 5 năm trước
2 2
White
1 4
Đây là một nhu cầu cơ bản: bạn đọc từ file hoặc một api danh sách các số nguyên. Bạn cần lưu nó vào bộ nhớ rồi làm abc xyz tiếp. Quá dễ nhỉ, trướ...
Tung Ha viết 2 năm trước
1 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!