Java 8 - Ways to convert an InputStream to String
java 8
11
inputstream
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 04/03/2021

https://grokonez.com/java/ways-to-convert-inputstream-to-string

The tutorial show you many ways to convert an InputStream to String, including using Java 8 Stream.

I. Ways to convert an InputStream to a String
1. Using IOUtils
import org.apache.commons.io.IOUtils;

    String result1 = IOUtils.toString(inputStream, "UTF-8");
2. Using CharStreams
import com.google.common.base.Charsets;
import com.google.common.io.CharStreams;

    String result2 = CharStreams.toString(new InputStreamReader(inputStream, Charsets.UTF_8));
3. Using Scanner
import java.util.Scanner;

    Scanner s = null;
    try {
      s = new Scanner(inputStream);
      s.useDelimiter("\\Z");

      String result3 = s.hasNext() ? s.next() : "";
    } finally {
      s.close();
    }
4. Using StringWriter
import java.io.StringWriter;

    StringWriter writer = new StringWriter();
    IOUtils.copy(inputStream, writer, "UTF-8");
    String result4 = writer.toString();
5. Using ByteArrayOutputStream
import java.io.ByteArrayOutputStream;

    ByteArrayOutputStream bArrOutStrem = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
      bArrOutStrem.write(buffer, 0, length);
    }
    String result5 = bArrOutStrem.toString("UTF-8");
6. Using BufferedInputStream
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;

    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(inputStream);
    ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
    int ris = bis.read();
    while (ris != -1) {
      buf.write((byte) ris);
      ris = bis.read();
    }
    String result6 = buf.toString();
7. Using Java 8 Stream
The method: java.io.BufferedReader.lines() returns a Stream.
String result7 = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)).lines().collect(Collectors.joining("\n"));
II. Source code
This code is compiled successfully with Java 1.8.
package com.javasampleapproach.instream2string;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.StringWriter;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Collectors;

import org.apache.commons.io.IOUtils;

import com.google.common.base.Charsets;
import com.google.common.io.CharStreams;

public class MainApp {

  static String myString = "Java Sample Approach";

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    // using IOUtils.toString
    InputStream is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    String result1 = IOUtils.toString(is, "UTF-8");
    System.out.println("using IOUtils.toString >> " + result1);

    // using CharStreams
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    String result2 = CharStreams.toString(new InputStreamReader(is, Charsets.UTF_8));
    System.out.println("using CharStreams >> " + result2);

    // using Scanner
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    Scanner s = null;
    try {
      s = new Scanner(is);
      s.useDelimiter("\\Z");
      String result3 = s.hasNext() ? s.next() : "";

      System.out.println("using Scanner >> " + result3);
    } finally {
      s.close();
    }

    // using StringWriter
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    StringWriter writer = new StringWriter();
    IOUtils.copy(is, writer, "UTF-8");
    String result4 = writer.toString();

    System.out.println("using StringWriter >> " + result4);

    // using ByteArrayOutputStream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    ByteArrayOutputStream bArrOutStrem = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length;
    while ((length = is.read(buffer)) != -1) {
      bArrOutStrem.write(buffer, 0, length);
    }
    String result5 = bArrOutStrem.toString("UTF-8");

    System.out.println("using ByteArrayOutputStream >> " + result5);

    // using BufferedInputStream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));

    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
    ByteArrayOutputStream buf = new ByteArrayOutputStream();
    int ris = bis.read();
    while (ris != -1) {
      buf.write((byte) ris);
      ris = bis.read();
    }
    String result6 = buf.toString();

    System.out.println("using BufferedInputStream >> " + result6);

    // using Java 8 Stream
    is = new ByteArrayInputStream(myString.getBytes("UTF-8"));
    
    String result7 = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)).lines().collect(Collectors.joining("\n"));
    
    System.out.println("using Java 8 Stream >> " + result7);
  }
}
Run code above, the result in console window:
using IOUtils.toString >> Java Sample Approach
using CharStreams >> Java Sample Approach
using Scanner >> Java Sample Approach
using StringWriter >> Java Sample Approach
using ByteArrayOutputStream >> Java Sample Approach
using BufferedInputStream >> Java Sample Approach
using Java 8 Stream >> Java Sample Approach
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 11 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/java/java8/howtousejava8streamflatmapexampleswithlistarray How to use Java 8 Stream FlatMap Examples with List, Array In the...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
White
2 2
Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Ubuntu Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 8 trên Ubuntu 16.04. 1. Thêm PPA repository vào ...
Nguyễn Tuấn Anh viết gần 5 năm trước
2 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!