Java – Convert Excel File to/from JSON (String/File) – using Apache Poi + Jackson
Java
224
excel
17
apache-poi
4
Jackson
8
Male avatar

loveprogramming viết ngày 21/04/2021

https://grokonez.com/java/java-convert-excel-file-to-from-json-string-file-using-apache-poi-jackson

Java – Convert Excel File to/from JSON (String/File) – using Apache Poi + Jackson

In the tutorial, Grokonez shows how to convert Excel File to JSON String or JSON File and vice versa with Java language by examples.

Dependencies

<dependency>
  <groupId>org.apache.poi</groupId>
  <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
  <version>3.17</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.8.5</version>
</dependency>

Excel to JSON

Excel File to JSON String

We do 2 steps:
– Step 1: Read Excel File into Java List Objects
– Step 2: Convert Java List Objects to JSON String

-> Excel File: customers

convert-excel-file-to-from-json-file-string---excel-file

More at:

https://grokonez.com/java/java-convert-excel-file-to-from-json-string-file-using-apache-poi-jackson

Java – Convert Excel File to/from JSON (String/File) – using Apache Poi + Jackson

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết gần 7 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!