Java – Apache PDFBox Write/Read PDF File Example
Java
207
Apache
20
pdfbox
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 04/05/2021

https://grokonez.com/java/java-pdfbox-write-read-pdf-file-example

Java – Apache PDFBox Write/Read PDF File Example

In the tutorial, we show how to Write/Read PDF File with PDFBox library.

Create Maven Project

We create a Maven project with PDFBox dependency ->

<dependency>
   <groupId>org.apache.pdfbox</groupId>
   <artifactId>pdfbox</artifactId>
   <version>2.0.8</version>
</dependency>

Project structure ->

java-pdfbox-read-write-text-pdf-file-project-structure

Write Text to PDF with PDFBox

 • PdfBox library provides API which is based on stream manipulation (PDPageContentStream class).

Implement code at PDFBoxWriteText.java ->


package com.grokonez.pdfbox;

import java.io.IOException;

import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocument;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDPage;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDPageContentStream;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDType1Font;

public class PDFBoxWriteText {

  private static String FILE_PATH_NAME = "src/main/resources/grokonez-about.pdf";

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    writeTextToPdfFile();
  }

  private static void writeTextToPdfFile() throws IOException {
    try (PDDocument doc = new PDDocument()) {

      /* 
       * Create a PDF Page:
       * PDF Page 1 ->
       */
      PDPage myPage = new PDPage();
      doc.addPage(myPage);

      try (PDPageContentStream cont = new PDPageContentStream(doc, myPage)) {

        cont.beginText();

        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_BOLD, 12);
        cont.setLeading(15.5f);

        cont.newLineAtOffset(25, 700);
        String line1 = "Who We Are?";
        
        cont.showText(line1);
        cont.newLine();
        cont.newLine();

        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_ROMAN, 12);
        String line2 = "- We are passionate engineers in software development. ";
        cont.showText(line2);
        cont.newLine();

        String line3 = "- We focus on how to do things that can both respect users and make money.";
        cont.showText(line3);
        cont.newLine();

        cont.endText();
      }

      doc.save(FILE_PATH_NAME);

      /*
       * Create a new PDF Page
       * -> PDF Page 2:
       */
      PDPage myPage2 = new PDPage();
      doc.addPage(myPage2);

      try (PDPageContentStream cont = new PDPageContentStream(doc, myPage2)) {
        
        cont.beginText();
        
        cont.setLeading(15.5f);

        cont.newLineAtOffset(25, 700);
        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_ROMAN, 12);

        // line 1 = "What does grokonez mean?"
        cont.showText("What does ");
        
        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_BOLD, 12);
        cont.showText("grokonez");
        
        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_ROMAN, 12);
        cont.showText(" mean?");
        
        cont.newLine();
        cont.newLine();

        cont.setFont(PDType1Font.TIMES_ROMAN, 12);
        
        String line2 = "Well, ‘grokonez’ is derived from the words ‘grok’ and ‘konez’.";
        cont.showText(line2);
        cont.newLine();

        String line3 = "– ‘grok’ means understanding (something) intuitively or by empathy.";
        cont.showText(line3);
        cont.newLine();
        
        String line4 = "– ‘konez’ expresses ‘connect’ that represents the idea ‘connect the dots’, ‘connect everything’.";
        cont.showText(line4);
        cont.newLine();

        cont.endText();
      }

      doc.save(FILE_PATH_NAME);
      
      System.out.println("Done!");
    }
  }
}

-> Results:

 • Page 1:

java-pdfbox-read-write-text-pdf-file-page-1

 • Page 2:

More at:

https://grokonez.com/java/java-pdfbox-write-read-pdf-file-example

Java – Apache PDFBox Write/Read PDF File Example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

447 bài viết.
78 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
447 bài viết.
78 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!