Inversion of Control and Dependency Injection
PHP
96
IOC
2
Pattern
3
White

Vu Nhat Minh viết ngày 13/08/2015

Preface

Trước khi đọc bài này, tôi có 1 vài recommend cho độc giả :)

 1. Bạn nên đọc trước bài viết về Builder Pattern trong Java cũng trong blog ktmt, sẽ có 1 cái nhìn tổng quát và hình dung dễ dàng hơn về ứng dụng của các pattern trong programming.

 2. Có hàng tá bài viết về Inversion Of Control và Dependency Injection. Try to google it first.

 3. Nếu không, nhớ google thêm sau khi đọc bài viết :D

Dependency Injection

Chúng ta sẽ bắt đầu với 1 ví dụ gần giống ví dụ trong bài viết về Builder Pattern ở trên. Xem đoạn code sau. Ngôn ngữ ở đây là PHP.

<?php
class Book ()
{
  public function __construct()
  {
    $this->title = new Title;
    $this->author = new Author;
    $this->genre = new Genre;
    $this->publishDate = new PublishDate;
    $this->ISBN = new ISBN;
  }
}
// ...

$book = new Book;
?>

Ở đây giả sử Title, Author, Genre, PublishDate hay ISBN đều là các class đã được định nghĩa trước. Như vậy class Book có 5 dependency là 5 class kể trên.

Về mặt technical, chẳng có gì là không ổn với 1 class như trên cả. Tuy nhiên programmer có kinh nghiệm sẽ dễ dàng nhận thấy chúng ta đã hardcoded 5 dependency trên vào trong Book. Nói cách khác nếu muốn Book chứa những dependency khác, chẳng có cách nào khác là sửa lại định nghĩa class.

Như vậy, để tránh những phiền phức nói trên và tạo độ linh hoạt khi sử dụng, class Book nên được viết lại như sau:

<?php
class Book ()
{
  public function __construct($title, $author, $genre, $publishdate, $isbn)
  {
    $this->title = $title;
    $this->author = $author;
    $this->genre = $genre;
    $this->publishDate = $publishdate;
    $this->ISBN = $isbn;
  }
}
// ...

$book = new Book (new Title, new Author, new Genre, new PublishDate, new ISBN)

?>

Bạn có thể thấy, ý tưởng của Dependency Injection(DI) thực ra rất đơn giản, chỉ là bạn vẫn thường sử dụng và không để ý. Dependency có thể được inject theo nhiều kiểu, ví dụ bên trên là constructor injection. Chúng ta còn có setter injection như sau:

<?php
class Book ()
{
  public function __construct()
  {
  }

  public function setTitle($title)
  {
    $this->title = $title;
  }

// ... 
// Here we have 4 more methods : setAuthor ,setGenre, setPublishDate, setISBN
}
// ...

$book = new Book;
$book->setTitle(new Title);
$book->setAuthor(new Author);
$book->setGenre(new Genre);
$book->setPublishDate(new PublishDate);
$book->setISBN(new ISBN);

?>

Và vấn đề mới lại nảy sinh! Có quá nhiều setter và điều đó biến Book thành 1 class phức tạp khi sử dụng. Việc viết lại tất cả các setter khi khởi tạo 1 Book thật là painful !

Để giải quyết vấn đề kể trên, chúng ta sẽ đến với design pattern tiếp theo: Inversion of Control (IoC).

Inversion of Control

In software engineering, inversion of control (IoC) is a programming technique, expressed here in terms of object-oriented programming, in which object coupling is bound at run time by an assembler object and is typically not known at compile time using static analysis.

Giải thích lý thuyết về IoC có lẽ sẽ tốn nhiều công sức, như recommend trên đầu bài, bạn có thể google 1 chút về IoC. Ở đây tôi sẽ đưa ra luôn 1 implement để sử dụng với class Book kể trên.

<?php
class IoC {
  protected static $registry = array();

  // Register
  public static function register($name, Closure $resolve)
  {
   static::$registry[$name] = $resolve;
  }

  // Resolve
  public static function resolve($name)
  {
   if ( static::registered($name) )
   {
     $name = static::$registry[$name];
     return $name();
   }

   throw new Exception('Nothing registered with that name, fool.');
  }

  // Check resigtered or not
  public static function registered($name)
  {
   return array_key_exists($name, static::$registry);
  }

}
?>

WTH! Cái khỉ gì trông lằng nhằng quá phải không :D

Đừng lo lắng, để hiểu đoạn code trên trước hết hãy để ý rằng ở đây chúng ta có rất nhiều các static function. Static function có thể gọi trục tiếp trên class chứ không phải trên instance thông qua cách gọi Class::StaticMethod(). Ngoài ra Closure là 1 anonymous function. Bạn sẽ hiểu ngay khi xem cách dùng dưới đây

<?php
IoC::register('book', function(){
  $book = new Book;
  $book->setTitle(new Title);
  $book->setAuthor(new Author);
  $book->setGenre(new Genre);
  $book->setPublishDate(new PublishDate);
  $book->setISBN(new ISBN);

  return $book;
});
...

$book = IoC::resolve('book');

?>

Woo! Bây giở mỗi khi muốn tạo 1 instance của Book với đầy đủ các dependency, chỉ cần IoC::resolve('book'). Cùng với đó, các dependency có thể inject thông qua IoC::register('book',function(){...}). Đến khi unit test, bạn có thể dùng IoC::register để mocking các dependency và test Book mà không khởi tạo Title,Author...

Singleton pattern with IoC

Bạn thử tưởng tượng, nếu như phần register 'book' bên trên chiếm nhiều tài nguyên, có thể bạn sẽ không muốn mỗi lần resolve lại khởi tạo 1 instance mới. Nói cách khác, bạn chỉ muốn chỉ có 1 Book với đầy đủ Title, Author, ... được khởi tạo 1 lần, và lần sau muốn sử dụng thì gọi lại chính instance đã được tạo.

Đây là đất diễn của Singleton design pattern :) Tôi sẽ thêm static function singleton cho IoC như sau:

<?php
class IoC {
 protected static $registry = array();
 protected static $shared = array();

 // Register, here save the Closure to static::$registry
 public static function register($name, Closure $resolve)
 {
   static::$registry[$name] = $resolve;
 }

 // Singleton, Note that here we save the result of Closure, not the Closure
 public static function singleton($name, Closure $resolve)
 {
  static::$shared[$name] = $resolve();
 }

 // Resolve, consider register or singleton here
 public static function resolve($name)
 {
  if ( static::registered($name) )
  {
   $name = static::$registry[$name];
   return $name();
  }

  if ( static::singletoned($name) )
  {
   $instance = static::$shared[$name];
   return $instance;
  } 

  throw new Exception('Nothing registered with that name, fool.');
 }

 // Check resigtered or not
 public static function registered($name)
 {
   return array_key_exists($name, static::$registry);
 }


 // Check singleton object or not
 public static function singletoned($name)
 {
  return array_key_exists($name, static::$shared);
 }

}
?>

Và bây giờ

<?php
IoC::singleton('book', function(){
  $book = new Book;
  $book->setTitle(new Title);
  $book->setAuthor(new Author);
  $book->setGenre(new Genre);
  $book->setPublishDate(new PublishDate);
  $book->setISBN(new ISBN);

  return $book;
});
// ...

$book1 = IoC::resolve('book');
$book2 = IoC::resolve('book'); // exactly same instance with $book1

?>

Bạn có thể lấy đoạn code sample trên Gist về chạy thử. Have fun with IoC :)

Real-World Use Case

Đọc đến đây có thể bạn sẽ hỏi tôi, việc quái gì phải xoắn cái IoC này thế, nó có thực sự hữu dụng hay chỉ là 1 cái pattern mang tính demo biếu diễn ?

Chúng ta hãy cùng ghé qua Laravel, 1 framework hiện đại của PHP.

Ở Laravel, IoC đã được chuẩn bị sẵn và không chỉ dùng 1 mình, còn kết hợp với ServiceProvidersFacades để tăng tối đa độ linh hoạt của code base. Một Facades (lại là 1 design pattern khác - hãy google sau khi đọc bài này :) ) có thể được kết nối với IoC và UnitTest như sau :

<?php

// binding IoC
App::bind('book', function()
{
  return new Book;
});

// binding facades to IoC
use Illuminate\Support\Facades\Facade;

class FacadesBook extends Facade {

  protected static function getFacadeAccessor() { return 'book'; }
}

Tại sao đã bind class Book vào IoC book rồi, lại còn tiếp tục bind IoC book và Facades FacadesBook lần nữa?

Facades trong Laravel có thể "biến thành" Mock object sau khi gọi method shouldReceive (a magic method :D)

<?php
//Use Book as usual:
$book = FacadesBook::AnInstanceMethodOfBookClass($AParams);
//Mocking for UnitTest:
FacadesBook::shouldReceive('AnInstanceMethodOfBookClass')->once()->with($AParams)->andReturn($FakeValue);
$mockBook = FacadesBook::AnInstanceMethodOfBookClass($AParams);

$book sẽ trả về giá trị thực khi thực hiện method AnInstanceMethodOfBookClass của class Book, trong khi đó $mockBook sẽ trả về $FakeValue.

Summary

 • Dependency Injection: Đưa các dependency vào class thông qua constructor hoặc setter, không khỏi tạo trực tiếp bên trong class.
 • Inversion of Control: bind object vào thời điểm run time, không phải vào thời điểm compile time.
 • Singleton: Design pattern, cho phép trong 1 hệ thống chỉ có 1 instance duy nhất của class được tồn tại.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vu Nhat Minh

56 bài viết.
942 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
144 32
Nếu bạn thường vào trang mua sắm của amazon, chắc sẽ chẳng lạ gì với menu Shop by Department. Tốc độ hiển thị nội dung của menu là tức thì so với d...
Vu Nhat Minh viết hơn 5 năm trước
144 32
White
114 4
Lời người dịch Người dịch là một developer , sau khi tìm đọc được bài viết này bằng bản gốc tiếng Anh đã cảm thấy như được "khai sáng" về khả năng...
Vu Nhat Minh viết gần 6 năm trước
114 4
White
82 7
Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này...
Vu Nhat Minh viết 4 năm trước
82 7
Bài viết liên quan
White
19 2
Dependency Injection và Inversion of Control – Phần 1: Định nghĩa Series bài viết Dependency Injection và Inversion of Control gồm 3 phần: 1. Địn...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
19 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
56 bài viết.
942 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!