Hướng dẫn sử dụng Spring Properties với @ConfigurationProperties

Giới thiệu

Một trong những điểm tiện dụng của Spring Boot là nó cho phép chúng ta cấu hình ứng dụng từ bên ngoài và lấy các thông tin đó ra một cách dễ dàng.

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu annotation @ConfigurationProperties, một trong những cách khoa học nhất mà bạn nên sử dụng cho ứng dụng của mình.

Cài đặt

Chúng ta sẽ sử dụng thư viện căn bản của Spring Boot là sring-boot-starter-parent. Toàn bộ file pom.xml như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <packaging>pom</packaging>

 <parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.1.4.RELEASE</version>
  <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
 </parent>
 <groupId>me.loda.spring</groupId>
 <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>spring-boot-learning</name>
 <description>Everything about Spring Boot</description>

 <properties>
  <java.version>1.8</java.version>
 </properties>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>org.projectlombok</groupId>
   <artifactId>lombok</artifactId>
   <optional>true</optional>
  </dependency>
 </dependencies>

 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>

</project>

Cấu hình đơn giản

Giả sử, ứng dụng của tôi sẽ yêu cầu có một số giá trị toàn cục, mà thay vì cấu hình ở trong code, tôi muốn lưu nó ở bên ngoài, để tiện thay đổi mỗi khi cần.

Thì tôi sẽ làm như sau, tạo ra một class chứa các thông tin:

@Data // Lombok, xem chi tiết tại bài viết
@Component // Là 1 spring bean
// @PropertySource("classpath:loda.yml") // Đánh dấu để lấy config từ trong file loda.yml
@ConfigurationProperties(prefix = "loda") // Chỉ lấy các config có tiền tố là "loda"
public class LodaAppProperties {
  private String email;
  private String googleAnalyticsId;

  // standard getters and setters
}

Chúng ta sử dụng @Component để Spring biết đây là một bean và khởi tạo nó.

Sử dụng @PropertySource để định nghĩa tên của file config. Nếu không có annotation này, Spring sẽ sử dụng file mặc định (classpath:application.yml trong thư mục resources)

Cuối cùng là @ConfigurationProperties, annotation này đánh dấu class bên dưới nó là properties, các thuộc tính sẽ được tự động nạp vào khi Spring khởi tạo.

Lưu ý: các thuộc tính này được xác định bởi prefix=loda. Cái này bạn xem file application.yml ở dưới sẽ hiểu.

Spring sẽ tự tìm các hàm setter để set giá trị cho các thuộc tính này, nên quan trọng là bạn phải tạo ra các setter method. (Ở đây tôi nhường việc đó cho lombok).

Ngoài ra, để chạy được tính năng này, bạn cần kích hoạt nó bằng cách gắn @EnableConfigurationProperties lên một configuration nào đó. Ở đây tôi gắn lên hàm main luôn.

@SpringBootApplication
@EnableConfigurationProperties
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Vậy là xong, đơn giản phải không. Bây giờ, Spring sẽ tự động bind toàn bộ giá trị từ trong file application.yml vào bean LodaAppProperties cho chúng ta.

Tạo ra file application.yml tại thư mục resources:

alt text

Thêm các thông tin chúng ta cần:

loda:
 email: loda.namnh@gmail.com
 googleAnalyticsId: U-xxxxx

Chúng ta phải đặt các thuộc tính này sau prefix loda

Chạy thử

Teedeee, thế là xong, rất đơn giản, để kiểm nghiệm xem Spring đã nhận các thông số cấu hình này chưa. Chúng ta sẽ in ra:

@SpringBootApplication
@EnableConfigurationProperties
public class App implements CommandLineRunner {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }

  @Autowired LodaAppProperties lodaAppProperties;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {
    System.out.println("Global variable:");
    System.out.println("\t Email: "+lodaAppProperties.getEmail());
    System.out.println("\t GA ID: "+lodaAppProperties.getGoogleAnalyticsId());
  }
}

Kết quả:

Global variable:
   Email: loda.namnh@gmail.com
   GA ID: U-xxxxx

Bây giờ, ở bất kỳ đâu trong chương trình, khi cần lấy các thông tin config, tôi chỉ cần:

@Autowired LodaAppProperties lodaAppProperties;

là xong.

Nested Properties

Chúng ta có thể config các thuộc tính bên trong Class kể cả khi nó là Lists, Maps hay một class khác.

Bổ sung thêm thuộc tính:

@Data // Lombok, xem chi tiết tại bài viết
@Component // Là 1 spring bean
//@PropertySource("classpath:loda.yml") // Đánh dấu để lấy config từ trong file loda.yml
@ConfigurationProperties(prefix = "loda") // Chỉ lấy các config có tiền tố là "loda"
public class LodaAppProperties {
  private String email;
  private String googleAnalyticsId;

  private List<String> authors;

  private Map<String, String> exampleMap;

  // standard getters and setters
}

Sửa file application.yml:

loda:
 email: loda.namnh@gmail.com
 googleAnalyticsId: U-xxxxx
 authors:
  - loda
  - atom
 exampleMap:
  key1: hello
  key2: world

Chạy lại chương trình:

@Override
public void run(String... args) throws Exception {
  System.out.println("Global variable:");
  System.out.println("\t Email: " + lodaAppProperties.getEmail());
  System.out.println("\t GA ID: " + lodaAppProperties.getGoogleAnalyticsId());
  System.out.println("\t Authors: " + lodaAppProperties.getAuthors());
  System.out.println("\t Example Map: " + lodaAppProperties.getExampleMap());
}

Kết quả:

Global variable:
   Email: loda.namnh@gmail.com
   GA ID: U-xxxxx
   Authors: [loda, atom]
   Example Map: {key1=hello, key2=world}

Link Github

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng annotation @ConfigurationProperties và các ứng dụng của nó. Áp dụng cách config này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn và sử dụng dễ hơn.

Và như mọi khi, toàn bộ code đều được up lên Github.Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

https://loda.me

48 bài viết.
53 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
15 0
White
9 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
9 0
White
8 0
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
8 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
53 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!