How to work with Java HashMap
Java
215
HashMap
5
Male avatar

loveprogramming viết ngày 27/04/2021

https://grokonez.com/java/java-advanced/work-java-hashmap

How to work with Java HashMap

In the tutorial, JavaSampleApproach will introduce you how to work with Java HashMap

I. Concepts

Java HashMap is a construction of Map interface, so it provides all methods of Map interface.
Related post: How to work with Java Map Interface

 • It permits a null key and null values HashMap provides 3 Constructors:
 • HashMap(): default initial capacity (16) and the default load factor (0.75).
 • HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)
 • HashMap(Map<? extends K,? extends V> m): constructs a new HashMap with the same mappings as the specified Map. Note: In common case, we use empty constructor HashMap() & HashMap(Map<? extends K,? extends V> m) constructors. Example:
  
  //a void (no arguments) constructor
  Map map = new HashMap();

//a constructor with a single argument of type Map
Map newMap = new HashMap(map);

For insert and retrieve a key-value mapping, we uses: put() & get() methods.

 • put(K key, V value)
 • putAll(Map<? extends K,? extends V> m)
 • get(Object key)

More at:

https://grokonez.com/java/java-advanced/work-java-hashmap

How to work with Java HashMap

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
97 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 12 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 10 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
18 8
Đây là một câu hỏi thường gặp trong những buổi phỏng vấn ứng viên Java, và cũng có không ít bạn vì câu hỏi này mà gặp trắc trở, hôm nay chúng ta sẽ...
Hoàng Nguyễn viết gần 6 năm trước
18 8
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết 6 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
97 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!