How to enable slow query log on MySQL?
Database
38
Mysql
71
logging
7
White

Hiếu Huỳnh viết ngày 29/01/2019

What is slow query log?

 • Slow queries can affect database and server performance.
 • The slow query log consists of SQL statements that took more than long_query_time seconds to execute.
 • This greatly simplifies the task of finding inefficient or time-consuming queries.
 • By default, the slow query log is disabled

How to enable?

 1. Login to MySQL, database abc_prod

  shell> mysql -u root -p abc_prod
  
 2. Enable slow query log

  mysql> SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
  
 3. Check path to log file

  mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file';
  +---------------------+-----------------------------+
  | Variable_name    | Value            |
  +---------------------+-----------------------------+
  | slow_query_log_file | /var/lib/mysql/db3-slow.log |
  +---------------------+-----------------------------+
  1 row in set (0.00 sec)
  
 4. Change long query time to 5 seconds - default is 10 seconds

  mysql> SET GLOBAL long_query_time = 5;
  
 5. Logout MySQL session then login again

 6. Take a small test to ensure slow query log is enable

  mysql> SELECT SLEEP(10);
  
 7. Check sleep on slow query log

  root@db3:/home/ubuntu:~$ cat /var/lib/mysql/db3-slow.log
  
  /usr/sbin/mysqld, Version: 5.6.35-log (MySQL Community Server (GPL)). started with:
  Tcp port: 3306 Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
  Time         Id Command  Argument
  # Time: 170321 7:15:52
  # User@Host: root[root] @ localhost [] Id: 1160
  # Query_time: 7.000249 Lock_time: 0.000000 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0
  SET timestamp=1490080552;
  SELECT SLEEP(7);
  # Time: 170321 7:17:31
  # User@Host: root[root] @ localhost [] Id: 1161
  # Query_time: 10.000215 Lock_time: 0.000000 Rows_sent: 1 Rows_examined: 0
  use abc_prod;
  SET timestamp=1490080651;
  SELECT SLEEP(10);
  

Most important:

Using mysqldumpslow tool for summarize slow query log files

root@db3:/home/ubuntu:~$ mysqldumpslow /var/lib/mysql/db3-slow.log
Reading mysql slow query log from /var/lib/mysql/db3-slow.log
Count: 2 Time=8.50s (17s) Lock=0.00s (0s) Rows=1.0 (2), root[root]@localhost
 SELECT SLEEP(N)

How to turn it off?

mysql> SET GLOBAL slow_query_log = 'OFF';
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hiếu Huỳnh

6 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 0
Khi tiếp cận một hệ thống mới, nên follow theo những hướng như sau: 1. Tìm hiểu tổng quan của system, architecture 2. Đào sâu từng module của syst...
Hiếu Huỳnh viết 4 năm trước
7 0
White
2 0
Problem SSH session is stuck and cannot be exited by entering exit or CTRL+D And we need to break out this session without closing terminal emulat...
Hiếu Huỳnh viết 4 năm trước
2 0
White
2 2
Basic concept and information DNS stands for Domain Name System Its purpose is to resolve and translate humanreadable website name to IPv4 or I...
Hiếu Huỳnh viết 4 năm trước
2 2
Bài viết liên quan
White
2 0
Kotlin giờ là một từ khóa làm điên đảo cả giới lập trình viên đặc biệt là lập trình viên android. Kotlin hiện nay rất phổ biến và cực kì mạnh mẽ, c...
Aragami1408 viết hơn 2 năm trước
2 0
White
16 1
Chào các bạn, trong chuỗi nghiên cứu của mình về Blockchain, có một bài viết khá thú vị về Database mà mình nghĩ nên chia sẽ ở đây, mong nhận đc nh...
Phuoc-Thanh Do viết 2 năm trước
16 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!